เงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ SAMT ในประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด: 30 สิงหาคม 2020


สำคัญ - โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียด ในการใช้บริการ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) แสดงว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจยอมรับและเห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งาน คุณยอมรับการเป็นตัวแทนของตัวเองด้านล่าง หากคุณไม่ยอมรับหรือตกอยู่ในเงื่อนไขการใช้บริการและต้องการหยุดใช้บริการโปรดอย่าใช้แอปพลิเคชันต่อไป (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) หรือบริการ

 

ข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ในที่นี้ (เรียกรวมกันว่า“ เงื่อนไขการใช้งาน” หรือ“ ข้อตกลง” นี้) ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ The Good Shepherd CO., LTD. (เลขที่ บริษัท 0135561012206) (“ บริษัท ”) ในการใช้บริการคุณต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยใช้แอปพลิเคชันมือถือที่ บริษัท จัดหาให้กับคุณ (“ แอปพลิเคชัน”) และดาวน์โหลดติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องที่ บริษัท จัดหาให้ (“ ซอฟต์แวร์”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อให้ผู้ที่กำลังมองหาบริการการสอนในบางพื้นที่ ในการจับคู่กับผู้ให้บริการการสอนบุคคลภายนอกครูและผู้ให้บริการ SAMT (เรียกรวมกันว่า “ บริการ”) คุณรับทราบโดยชัดแจ้งและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานและการแก้ไขและเพิ่มเติมในอนาคตของข้อกำหนดการใช้งานตามที่เผยแพร่ เป็นครั้งคราวที่ http://www.mysamt.com หรือผ่านแอปพลิเคชัน

 

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบริการได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร การแก้ไขรูปแบบและหรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์เวอร์ชันอัปเดตที่ http://www.mysamt.com คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเป็นประจำและข้อกำหนดการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับประเทศใด ๆ ที่คุณใช้บริการซึ่งอาจแตกต่างจากประเทศที่คุณลงทะเบียนสำหรับแอปพลิเคชัน ("ประเทศอื่น") ด้วย การใช้บริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ว่าคุณจะตรวจสอบหรือไม่ก็ตามจะถือว่าคุณยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าการใช้บริการในประเทศอื่นจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานที่มีอยู่เหนือประเทศอื่นซึ่งสามารถดูได้ที่ http://www.mysamt.com

 

บริษัท เป็น บริษัท เทคโนโลยี ที่ไม่ให้บริการการสอนหรือการเช่าพื้นที่และ บริษัท ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านการสอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่จะเสนอบริการการสอนให้กับคุณและขึ้นอยู่กับคุณที่จะยอมรับบริการการสอนดังกล่าว บริการของ บริษัท มีไว้เพื่อเชื่อมโยงคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว แต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้บริการการสอนหรือการกระทำใด ๆ ที่สามารถสร้างขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของครูด้วยวิธีใดก็ตาม บริษัท ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อการกระทำและ / หรือการละเว้นของครูบุคคลที่สามและ / หรือบริการการสอนใด ๆ ที่มอบให้กับคุณ

 

 

1. คำจำกัดความ

คำต่างๆ ที่ปรากฏในข้อตกลงการใช้บริการนี้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

1.1. “แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องและสร้างขึ้นเพื่อให้ดาวน์โหลด โดย SAMT (หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตามลำดับ

1.2. “SAMT” หมายถึง

1.2.1. บริษัท เดอะกู้ดเชฟเพิร์ด จำกัด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ SAMT ไพรเวท และ SAMT เอกส์คลูซีฟคลาส เท่านั้น

1.3. “นโยบาย SAMT” มีความหมายดังต่อไปนี้

1.3.1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.3.2. หลักจริยธรรมของ SAMT มาสเตอร์ หรือ หลักจริยธรรมลูกค้า SAMT แล้วแต่ที่มีผลบังคับ และ
1.3.3. เอกสารอื่นๆทั้งหมด, นโยบาย, ประกาศ, ข้อแนะนำ, คำถามที่พบบ่อย (FAQs), หรือข้อตกลงที่มอบให้หรือ ส่งให้แก่คุณเป็นครั้งคราว

1.4. “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณ หรือที่ยืนยันได้ว่าเป็นคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณ, สัญชาติ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, ข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิต, ความสนใจส่วนตัว, อีเมล, ภาพของคุณ, เลขบัตรประชาชน, ข้อมูลทางชีวภาพ, เชื้อชาติ, วันเกิด, สถานภาพสมรส, ศาสนา

1.5. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของ SAMT, พอร์ทัลหรือเว็บไซต์ที่เมื่อใช้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำเรื่องขอ หรือเข้าถึง คำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ

1.6. “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SAMT ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.mysamt.com/privacy-policy ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

1.7. “บริการ” หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามผู้ใช้อื่นผ่านทางแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม และ/หรือ ซอฟต์แวร์

1.8. “ซอฟต์แวร์” หมายถึง ซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันซึ่ง จัดหามาให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง โดย SAMT

1.9. “ทางเลือก” หมายถึง บริการอื่นๆที่มีให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานผ่านการบริการ (“ทางเลือก”ต่างๆมีดังนี้):

1.9.1. SAMT ไพรเวท;
1.9.2. SAMT เอ็กส์คลูซีฟคลาส;
1.9.3. การบริการใดๆของ SAMT ที่จะมีให้ใช้เป็นครั้งคราว

1.10. “ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม” หมายถึง บุคคลที่สามอิสระ ที่มอบวิธีการแก่ปัญหาแก่ผู้ใช้งานผ่านการบริการ ซึ่งรวมถึงครูผู้สอน (“SAMT มาสเตอร์”), ผู้ให้บริการสถานที่ และพ่อค้าบุคคลที่สาม

1.11. “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใดก็ตามที่ใช้งานแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม และ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อค้นหาและบรรลุทางเลือกและ

1.12. “ค่าบริการผู้ใช้งาน” จึงหมายถึง ค่าบริการที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน โดยการใช้งานบริการเพื่อบรรลุทางเลือก ซึ่งรวมถึง ค่าบริการแอปพลิเคชันต่างๆ, ภาษีและค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งานเฉพาะกิจ ของบริการหรือทางเลือก

 

2. คำรับร้อง รับประกัน และข้อผูกพัน

2.1. ในการใช้บริการ คุณได้แสดง, อนุญาตและรับข้อผูกมัดว่า:

2.1.1. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปี หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อเข้าร่วมข้อตกลง;

2.1.2. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้ เป็นข้อมูลตาจริงและถูกต้อง

2.1.3. คุณจะใช้ แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม, บริการและทางเลือกตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้และอยู่ภายใต้กฎหมาย;

2.1.4. คุณจะต้องเก็บรหัสผ่านบัญชีหรือข้อมูลยืนยันตัวซึ่งสามารถใช้เข้าถึงการบริการที่เรามอบให้ อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ;

2.1.5. คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ มีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น;

2.1.6. คุณจะต้องไม่ขัดขวางหรือมุ่งร้ายไม่ว่าทางใดก็ตามต่อบริการ, แอปพลิเคชันแลพ/หรือ ซอฟต์แวร์;

2.1.7. คุณจะต้องไม่หาประโยชน์ทางการค้าจากแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงโดยไม่จำกัดถึง การปรับเปลี่ยนเนื้อหาใดๆ ของแอปพลิชั่น หรือคัดลอก, ทำใหม่, แสดงในที่สาธารณะ, จำหน่ายหรือใช้เพื่อการติดต่อทางธุรกิจและสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต;

2.1.8. คุณจะต้องไม่ให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือสถานะผู้ใช้งานของคุณ และคุณไม่สามารถกำหนดหรือส่งต่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณแก่ผู้ใดหรือสิ่งใดก็ตาม;

2.1.9. คุณจะต้องมอบหลักฐานยืนยันตน หรือเอกสารอื่นๆ, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ ซึ่งทางเราจะร้องขออย่างสมเหตุสมผล;

2.1.10.คุณจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันในการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ ใช้ในเชิงหลอกลวง;

2.1.11.คุณจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อก่อให้เกิดความรำคาญ หรือประพฤติไม่เหมาะสม หรือ ประพฤติอย่างไม่เคารพต่อ SAMT หรือ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม;

2.1.12.เมื่อใช้บริการหรือทางเลือก คุณได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับคุณและ/หรือการใช้งาน บริการและทางเลือกของคุณ;

2.1.13.คุณจะต้องไม่คัดลอก หรือจำหน่ายซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาในๆก็ตามโดยไม่มีการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SAMT;

2.1.14.คุณจะต้องมอบข้อมูลที่เที่ยงตรง, เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ตามที่ร้องขอเพื่อการบริการและมีภาระผูกพันกับความรับผิดชอบต่อการดูแลและอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเที่ยงตรง, เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาระหว่างข้อกำหนดภายในข้อตกลง คุณยินยอมว่า SAMT จะต้องพึ่งข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง, เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ของคุณ คุณเข้าใจว่าหากข้อมูลของคุณนั้นไม่เป็นความจริง, ไม่มีความเที่ยงตรง, ไม่เป็นปัจจุบันและไม่สมบูรณ์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม SAMT ถือสิทธิแต่ไม่เป็นพันธะ ที่จะระงับข้อตกลงและระงับการใช้บริการของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า;

2.1.15.คุณจะต้องใช้จุดเข้าถึงหรือบัญชีข้อมูลที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น

2.1.16.คุณยินยอมว่าการบริการ จะให้บริการตามมาตรฐานอย่างสมเหตุสมผล;

2.1.17.คุณยินยอมว่า การใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SAMT ของ SAMT ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว;

2.1.18.คุณยินยอมที่จะสนับสนุน SAMT ในการสืบสวนทั้งภายในและภายนอก ที่อาจจะถูกร้องขอโดย SAMT ตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือ ข้อบังคับต่างๆ;และ

2.1.19.คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดจากตัวคุณเอง หรือจากฝ่ายอื่นๆที่มีผลมาจากการละเมิดข้อตกลงของคุณ

2.1.20.คุณจะไม่ใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งโดยมีวัตุประสงค์ในการรุกล้ำการตรวจจับหรืออำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมใดที่มีวัตถุประสงค์เป็นการฉ้อโกง SAMT หรือเพื่อขัดขวางการใช้งานตามปกติของแอปพลิเคชัน; และ

2.1.21. คุณจะให้เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้กับ SAMT และการติดต่ออื่นใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือตามปกติ คุณตกลงที่จะให้ SAMT ซึ่งหมายเลขดังกล่าวเพื่อพัฒนาบริการ

2.2. หากคุณคือ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณได้แสดง, อนุญาตและรับข้อผูกมัดเพิ่มเติมว่า:

2.2.1. คุณครอบครอง ใบปริญญา หรือใบทรานสคริปท์ จากคณะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และมีเอกสารผ่านการยินยอมโดยมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการให้บริการการสอน ที่คุณใช้ในการให้บริการ;

2.2.2. คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการอ้างสิทธิ, คำพิพากษาและความรับผิดชอบที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ความสูญหายหรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียทรัพย์สินและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากบริการการสอนซึ่งให้บริการโดยคุณ แต่เพียงผู้เดียว

2.2.3. คุณจะต้องไม่ติดต่อผู้ใช้งาน ด้วยเหตุผลใดๆนอกเหนือจากการให้บริการและวิธีแก้ไข;

2.2.4. คุณจะต้องไม่ค้นหาย้อนกลับ, ติดตาม หรือค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานอื่นๆหรือผู้เยี่ยมชมของแอปพลิเคชัน หรือลูกค้าของ SAMT ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง บัญชีผู้ใช้งานที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือต้นตอแหล่งที่มา หรือใช้แอปพลิเคชันเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือบริการต่างๆ หรือข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ หรือมอบให้ผ่านทางแอปพลิเคชัน เอาไปใช้ในเชิงเปิดเผยข้อมูล ซึ่งร่วมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนตัว, ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ที่ได้มอบให้เพื่อใช้บริการ จากแอปพลิเคชัน;

2.2.5. คุณรับรู้และเข้าใจว่าเมื่อตอบรับกับผู้ใช้งาน, ภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น จะเป็นภาระของคุณแต่เพียงผู้เดียว

2.2.6.หากคุณถูกร้องขอให้สมัครบัญชีผู้ใช้งานโดยเจ้านายของคุณ, เจ้านายของคุณจะเป็นผู้ถือครองบัญชีผู้ใช้งานนั้นๆ และคุณจะแสดงและอนุญาตว่าคุณมีอำนาจที่จะผูกเจ้านายของคุณเข้าสู่ข้อตกลง;

2.2.7.คุณยินยอมว่า คุณถูกห้ามมิให้มอบคูปองหรือแนะนำส่วนลดอื่นๆให้แก่ผู้ใช้งาน, คุณถูกห้ามอย่างเคร่งครัดในการใช้การบริการเพื่อเหตุผลอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขุดเหมืองข้อมูลของ SAMT หรือข้อมูลของแอปพลิเคชันหรือของการบริการ การละเมิดเกี่ยวกับหัวข้อนี้จะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงซึ่งอาจจะถือว่าเป็นการจารกรรมทางอุตสาหกรรมหรือการบ่อนทำลาย และ SAMT ถือสิทธิในการตอบสนองต่อกรณีดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามเหตุผลและอนุญาตภายใต้กฎหมายต่อคุณ และ/หรือบุคคลใดก็ตามไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือที่ถูกสร้างขึ้น, สั่งหรือชี้นำโดยคุณในเหตุการณ์ที่คุณใช้การบริการเพื่อเหตุอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดเอาไว้;และ

2.3. หากคุณคือ ผู้ใช้งาน คุณได้แสดง, อนุญาตและรับข้อผูกมัดเพิ่มเติมว่า:

2.3.1. คุณจะใช้บริการเพื่อความต้องการของคุณเอง, โดยเป็นส่วนตัว และตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต สำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบสอง(12)ปี (“ผู้เยาว์”) ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบการใช้งานของผู้เยาว์, คุณจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม และ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อรบกวน, สร้างความรำคาญ, ความไม่สะดวกสบาย หรือการจองคิวปลอม;

2.3.2. คุณยินยอมที่จะแจ้งจำนวนผู้เรียนอย่างถูกต้องเมื่อถูกร้องขอจากการบริการ คุณยินยอมและรับรู้ว่าหากข้อมูลของจำนวนผู้เรียนนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการบุคคลที่สามมีสิทธิยกเลิกการจองคิวของคุณ และคุณอาจจะถูกเก็บค่าใช้จ่ายในการยกเลิกคิว ตามที่ระบุไว้ใน นโยบายการยกเลิก;

2.3.3. คุณจะไม่ติดต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามนอกเหนือจากการติดต่อเพื่อการบริการและทางเลือก;

2.3.4. คุณจะต้องไม่สร้างความเสียหาย ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรอไม่เจตนาก็ตาม ต่ออุปกรณ์ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม;

2.3.5. คุณจะต้องไม่สร้างหรือรวบรวม ชุดสะสม ชุดรวบรวม หรือสิ่งใดๆ จากเนื้อหาที่แสดงบนแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ว่าทำไปเพื่อเหตุผลส่วนตัว, ใช้ในเหตุที่ไม่ใช่ในเชิงธุรกิจ;

2.3.6. คุณจะต้องไม่คัดลอกเนื้อหาที่แสดงบนแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม รวมถึงเนื้อหาสินค้า, รีวิวของบุคคลที่สาม เพื่อนำไปเพยแผร่อีกครั้งบนรูปแบบหรือสื่อใดๆก็ตาม;

2.3.7. คุณรับรู้และยินยอมว่า อุปกรณ์หนึ่งเครื่องสามารถลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานได้หนึ่ง (1) บัญชีเท่านั้น;

2.3.8. คุณรับรู้ว่าเมื่อร้องขอทางเลือกผ่านทาง SMS หรือการใช้บริการ จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารตามมาตรฐาน; และ

2.3.9. คุณยินยอมว่า SAMT อาจจะถือว่าบัญชีผู้ใช้งานเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหวโดยดุจพินัยของบริษัท หากไม่มีการใช้งานหรือธุรกรรมโดยคุณบนบัญชีผู้ใช้งานของคุณภายในระยะเวลาหก (6) เดือน จากวันสุดท้ายที่มีการทำธุรกรรม และจะระงับการใช้งานหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

 

3. ความเข้ากันได้

รูปแบบและเวอร์ชั่นของเราท์เตอร์ที่แตกต่างกัน, เบราว์เซอร์และอุปกรณ์อาจมีเฟิร์มแวร์ที่อาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ ในระหว่างที่เราดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะรองรับการใช้งานโดยอุปกรณ์และรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในตลาดและเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่มักจะถูกใช้เพื่อเข้าถึงที่แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้, เราไม่สามารถรับประกันถึงความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ ต่ออุปกรณ์มือถือรุ่นหนึ่งรุ่นใด หรือฮาร์ดแวร์ใดได้

 

4. การมอบใบอนุญาต และข้อห้ามต่างๆ

4.1. SAMT และผู้ที่ได้รับอนุญาตได้มอบการอนุญาตที่มีข้อจำกัดที่สามารถเพิกถอนได้, โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว, โดยไม่สามารถส่งต่อได้ เพื่อให้เข้าถึงและใช้แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ เพื่อใช้บริการ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง สิทธิทั้งหมดที่มิได้มอบให้แก่คุณ สงวนไว้สำหรับ SAMT และผู้ที่ได้รับอนุญาต

4.2. คุณจะต้องไม่ :

4.2.1. ออกใบอนุญาต, ออกสิทธิย่อย, ขาย, ส่งต่อ, แต่งตั้ง, จัดจำหน่าย หรือใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือทำให้พร้อมใช้งานไม่ว่าในทางใดก็ตาม แก่บุคคลที่สามใดๆ กับแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์;

4.2.2. แก้ไขหรือลอกแบบงานที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์;

4.2.3. “ลอกแบบมิลเลอร์” ต่อแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ, หรือบนอินเตอร์เน็ตไร้สายหรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต;

4.2.4. ยกเว้นข้อจำกัดที่ถูกห้ามโดยทางกฎหมาย, แยกส่วน, แปลย้อนกลับ, วิศวกรรมผันกลับ, ถอดรหัสหรือกระทำการลอกแบบและเขียนโค้ด หรือดึงซอฟต์แวร์ออกมาจากแอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์และบริการทั้งหมดที่มีอยู่บนหรือผ่านแอปพลิเคชัน;

4.2.5. ใช้โปรแกรมหรือสคริปแมนนวล หรืออัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็ปสไปเดอร์, เว็ปครอว์เลอร์, เว็ปโรบอท, เว็ปแอนท์, เว็ปอินเด็กเซอร์, บอท, ไวรัส หรือ เวิร์ม หรือโปรแกรมใดๆที่จะสร้างคำร้องขอหลายครั้งต่อวินาทีต่อเซิร์ฟเวอร์, (ก) เพื่อสร้างภาระเกินควรหรือขัดขวางการทำงาน, ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน (ข) เพื่อการทำเหมืองข้อมูลและขูดกิจกรรมออก, หรือ (ข) สร้างตัวเพิ่มหรือดักข้อมูลโครงสร้าง หรือการแสดงผลและเนื้อหาของแอปพลิเคชัน ในทางใดก็ตาม;

4.2.6. โพสต์, จำหน่ายหรือสร้างใหม่ ไม่ว่าทางใดก็ตามกับ สิ่งที่มีลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลที่มีเจ้าของ โดยไม่มีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลล่วงหน้า

4.2.7. นำลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของออกจากแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม; หรือ

4.2.8. ใช้แอปพลิเคชันเพื่อ: (ก) ส่งสแปมหรือข้อความที่ลอกเลียนแบบหรือที่ไม่พึงประสงค์ (ข) ส่งหรือจัดเก็บสิ่งที่มีการละเมิด, อนาจาร, ข่มขู่, สบประมาทหรือผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งที่ไม่สมควรต่อเด็กหรือสิ่งที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม; (ค) ส่งสิ่งที่มีการแนบซอฟต์แวร์ไวรัส, เวิร์ม, โทรจันหรือโค้ดคอมพิวเตอร์,ไฟล์, สคริปต์, เอเจ้นท์หรือโปรแกรมที่สามารถสร้างความเสียหายได้ (ง) แทรกแซงหรือขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานหรือความสมบูรณ์ของแอปพลิเคชันและข้อมูลที่อยู่ในนั้น; (จ) พยายามที่จะเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน, ซอฟต์แวร์, ระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต; (ฉ) ปลอมแปลงเป็นบุคคลใดหรือสิ่งใดก็ตามเพื่อบิดเบือนการติดต่อของคุณกับบุคคลหรือสิ่งอื่น; หรือ(ฉ) มีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือทำให้ไม่น่าไว้วางใจ

 

5. การชำระเงิน

5.1. สำหรับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม :

5.1.1. ค่าใช้จ่ายที่คุณได้จ่าย SAMT สำหรับค่าบริการนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เก็บหลักจากที่คุณได้ให้บริการและไม่สามารถขอคืนเงินได้ (“ค่าบริการ”) ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดขอบเขตตามกฎหมาย ค่าบริการจะคิดว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมผู้ใช้งาน ซึ่งจะกำหนดโดย SAMT เป็นครั้งคราว นโยบายไม่สามารถขอคืนเงินนี้จะถูกใช้ตลอดเวลาโดยไม่คำนึงถึงการที่คุณจะตัดสินใจยกเลิกการเข้าถึงแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์ม, การตัดสินใจของเราที่จะยกเลิกหรือระงับชั่วคราวการเข้าถึงแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์ม, การขัดขวางในเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะตามแผนงาน หรืออุบัติเหตุ หรือตามตั้งใจ หรือด้วยเหตุต่างๆใดๆก็ตาม

5.1.2. คุณรับรู้ว่าจำนวนของค่าธรรมเนียมผู้ใช้งานที่จ่ายให้แก่คุณโดยผู้ใช้งานซึ่งรวมกับค่าบริการ ซึ่งคุณเก็บค่าบริการนั้นในนามของ SAMT

5.1.3. SAMT อาจใช้ดุลยพินิจ สร้างโปรโมชั่นในคุณสมบัติต่างๆและราคาต่างๆ สำหรับทางเลือกให้แก่ผู้ใช้งานต่างๆซึ่งโปรโมชั่นเหล่านี้ คุณจะต้องปฏิบัติตาม SAMT สามารถเปลี่ยนแปลงค่าบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัท

 

ตั๋วเรียนของ SAMT มาสเตอร์

5.1.4. SAMT อาจจัดการการจ่ายเงินให้แก่คุณและคุณจะได้รับในรูปของตั๋วเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (“ตั๋วเรียน”) คุณรับรู้และยินยอมว่าคุณได้รับการแจ้งอย่างเหมาะสมจาก SAMT ในด้านขั้นตอนและวิธีการใช้งานของ ตั๋วเรียนและการจัดการ

5.1.5. คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆ จากตั๋วเรียนที่ยังไม่ได้ถูกถอนของคุณ SAMT อาจได้รับดอกเบี้ยที่ SAMT ได้ถือไว้ในนามของคุณ คุณยินยอมที่จะกำหนดสิทธิของคุณให้แก้ SAMT สำหรับดอกเบี้ยที่ได้มาจากตั๋วเรียนที่ยังไม่ได้ถูกถอนของคุณ

5.1.6. คุณอาจจะเช็คจำนวนตั๋วเรียนของ SAMT มาสเตอร์ในแอปพลิเคชัน จำนวนตั๋วเรียนที่แสดงในแอปพลิเคชันจะเป็นหลักฐานของจำนวนเงินที่คุณสามารถสั่งถอนได้

5.1.7. คุณรับรู้และเข้าใจว่า SAMT อาจหัก, ระงับ, ถอนหรือกระทำการใดก็ตามแก่ตั๋วเรียนถ้ามีเหตุให้เชื่อถือได้ว่าคุณได้กระทำการใดที่มีการเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง, ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม ซึ่งคุณจะถูกถือว่าได้ละเมิดข้อตกลงหรือถูกพักจากการให้บริการเป็นช่วงเวลาหนึ่งหรือไม่นั้น จะถูกพิจารณาโดยบริษัท

 

การชำระเงินโดย ผู้ใช้งาน

5.1.8. ผู้ใช้งานจะจ่ายตามเงื่อนไขของทางเลือกทันที่ ก่อนเริ่มการให้บริการหรือเมื่อจบการให้บริการ โดยการมอบตั๋วเรียนให้กับผู้ให้บริการทำการแสกนโค้ดคิวอาร์ หรือโดยการยอมรับการส่งมอบบันทึกการสอนให้กับผู้ใช้งานหรือการยอมรับอัตโนมัติซึ่งอาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของระบบหลังจากการส่งมอบบันทึกการสอน การชำระเงินที่มีต่อคุณทั้งหมดสำหรับการบริการ จะถูกส่งให้คุณในรูปแบบของตั๋วเรียนในจำนวนเงินตามที่กำหนดไว้

5.1.9. SAMT รักษาสิทธิในการระงับธุรกรรมใดๆ หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นอาจเป็นธุรกรรมที่มีการเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง, ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม หรือเมื่อคุณ และ/หรือผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องไม่ถือความรับผิดชอบของ SAMT ในการยึดหน่วง ทำให้ล่าช้า ระงับ ยึด หรือยกเลิกการชำระเงินให้แก่คุณ

 

5.2. สำหรับผู้ใช้งาน :

5.2.1. คุณอาจเลือกที่จะจ่ายผู้ให้บริการบุคคลที่สามสำหรับค่าใช้จ่ายในการจองคิวคอร์สเรียนรูปแบบต่างๆ ผ่านทางบริษัทโดยเงินสดหรือวิธีใดๆ ก็ตามที่ทำได้, โดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต(“บัตร”) ที่ทำได้

5.2.2. หากคุณเลือกที่จะจ่ายโดยบัตรคุณจะต้องลงทะเบียนบัตรที่สามารถใช้ได้ของคุณตามข้อมูลที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน

5.2.3. คุณยินยอมที่จะตรวจสอบและมอบข้อมูลของบัตรเมื่อลงทะเบียนบัตรกับเรา และเมื่อคุณใช้บริการ

5.2.4. เมื่อคุณได้บรรลุการใช้บริการ คุณจะถูกร้องขอให้มอบตั๋วเรียนแก่ผู้บริการบุคคลที่สาม โดยเลือกหนึ่งในวิธีการมอบตั๋วเรียนที่สามารถใช้ได้ผ่านแอปพลิเคชัน การมอบตั๋วเรียนใดๆที่ตามมาในการเลือกนั้นจะไม่สามารถคืนตั๋วเรียนได้โดยอัตโนมัติ

5.2.5. คุณยินยอมว่า SAMT อาจจะสั่งให้ระงับการชำระอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะไม่ใช่การสั่งชำระเงินโดยตรงต่อบัตรของคุณหรือ เครดิตในกระเป๋าเงินของผู้ใช้งาน ในการตรวจสอบวิธีการชำระเงินจากบัตรของคุณหรือจาก เครดิตในกระเป๋าเงินของผู้ใช้งาน การระงับไว้อาจจะปรากฏในบัญชีการเงินของคุณว่า “อยู่ในระหว่างดำเนินการ” จำนวนที่ถูกระงับไว้จะตั้งอยู่บนฐานของค่าขอบบนของค่าใช้จ่ายที่ปรากฏตอนคุณสั่งจองคิวคอร์สเรียนและอาจจะรวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสูงสุด(เช่น ค่าสตูดิโอ, ค่าเดินทาง, ถ้ามี) ซึ่งมีได้บนแอปพลิเคชัน การระงับไว้อาจจะปรากฏในบัญชีการเงินของคุณว่า “อยู่ในระหว่างดำเนินการ” การสั่งให้ระงับการชำระนั้นกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรการป้องกันต่อ การสั่งชำระที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้บัตรของคุณหรือ เครดิตในกระเป๋าเงินของผู้ใช้งาน ของคุณที่มีการเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง

5.2.6. ในกรณีที่การชำระเงินจากบัตรของคุณนั้นทำขึ้นในต่างประเทศ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการชำระ

5.2.7. SAMT อาจจะระงับธุรกรรม หรือปิดการใช้งาน หรือจำกัดการใช้งานของบัตร ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกินขึ้นในการชำระเงินซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปฏิเสธหรือการปฏิเสธการชำระเงินจากสถาบันทางการเงินหรือสถานที่ที่ SAMT มีเหตุให้เชื่อว่าบัตรได้ถูกใช้งานที่มีเหตุให้สงสัยว่ามีการการหลอกลวง, ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมที่นั่น หรือในสถานที่ๆ SAMT มีเหตุให้เชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลง

5.2.9.คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมือในเหตุที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งจะมีการร้องขอให้ช่วยเหลือและสนับสนุน SAMT ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่

5.2.10.คุณจะมีความรับผิดชอบที่จะคลี่คลายข้อพิพาทเกี่ยวกับบัตรของคุณ ต่อบริษัทที่ออกบัตรด้วยตัวคุณเอง

 

กระเป๋าเงินของผู้ใช้งาน

5.2.11. SAMT อาจจัดการการจ่ายเงินให้แก่คุณและคุณจะได้รับในรูปของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กระเป๋าเงินของผู้ใช้งาน) คุณรับรู้และยินยอมว่าคุณได้รับการแจ้งอย่างเหมาะสมจาก SAMT ในด้านขั้นตอนและวิธีการใช้งานของ กระเป๋าเงินของผู้ใช้งานและการจัดการ

5.2.12. คุณสามารถเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินของผู้ใช้งาน (“เครดิต”) เพื่อเพิ่มจำนวนเครดิตในกระเป๋าเงินของผู้ใช้งาน

5.2.13. คุณเข้าใจและยินยอมว่าจำนวนเครดิตในกระเป๋าเงินของผู้ใช้งาน จะส่งผลต่อความพร้อมใช้งานในการสั่งจองคิวคอร์สเรียนรูปแบบต่างๆ และคุณยินยอมและมอบอำนาจให้ SAMT แลกเปลี่ยนจำนวนเงินไปยังเครดิตโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มจำนวนเครดิตในกระเป๋าเงินของผู้ใช้งาน เพื่อยืนยันความพร้อมใช้งานในการใช้บริการ

5.2.14. เครดิตสามารถถอนคืนเป็นเงินสดและสามารถคืนเงินได้ตามเงือนไขที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ เครดิตไม่สามารถนำไปขายต่อ, แลกเปลี่ยนหรือส่งต่อตามมูลค่า ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เครดิตจะต้องไม่ถูกถือว่า หรือตีความ หรือใช้แทนสิ่งมีค่าหรือแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆจากเครดิตของคุณ SAMT อาจได้รับดอกเบี้ยที่ SAMT ได้ถือไว้ในนามของคุณ คุณยินยอมที่จะกำหนดสิทธิของคุณให้แก่ SAMT สำหรับดอกเบี้ยที่ได้มาจากเครดิตของคุณ

5.2.15. คุณอาจจะเช็คจำนวนเงินในกระเป๋าเงินของผู้ใช้งานในแอปพลิเคชัน จำนวนเงินในกระเป๋าเงินของผู้ใช้งานที่แสดงในแอปพลิเคชันจะเป็นหลักฐานของจำนวนเงินในกระเป๋าเงินของผู้ใช้งาน

5.2.16. คุณมอบอำนาจให้ SAMT ในการหักเครดิตจากกระเป๋าเงินของผู้ใช้งานสำหรับการซื้อขายใดๆก็ตามที่กระทำผ่าน แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม

5.2.17. SAMT อาจริบเครดิตในกระเป๋าเงินของผู้ใช้งาน ของคุณ เมื่อ SAMT เชื่อตามสมควรว่าการใช้บริการของคุณเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง, ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม หรือเมื่อคุณ ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้

 

6. การใช้งาน

6.1 ตั๋วเรียนของผู้ใช้งาน :

6.1.1 หลังจากที่คุณจองคิวคอร์สเรียนรูปแบบต่างๆ กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ตรงกับคุณโดยบริการแล้วบริการนี้จะให้ตั๋วเรียนในบัญชี SAMT ของคุณตามคอร์สเรียนที่คุณซื้อ

6.1.2 ตั๋วเรียนแสดงถึงชั่วโมงเรียนแต่ละครั้งที่คุณซื้อจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งอนุญาตให้คุณรับบริการการสอนในแต่ละรายการที่คุณซื้อ ตั๋วเรียนแต่ละใบจะให้รายละเอียดชั้นเรียนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันเวลาเรียน ชื่อคอร์สเรียน ชื่อ รูป และข้อมูลการติดต่อของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม วันหมดอายุ บันทึกการสอน 

6.1.3 ตั๋วเรียนสามารถหมดอายุได้ตามวันหมดอายุของตั๋วเรียน วันหมดอายุของตั๋วเรียนจะคำนวณโดยนับจากวันเวลาเรียนของตั๋วเรียนแรกของคอร์สเรียน ระยะเวลาวันหมดอายุของตั๋วเรียนกำหนดไว้ดังต่อไปนี้:

- ตั๋วเรียนสำหรับคอร์สทดลองเรียน 1 ชั่วโมงมีระยะเวลากำหนด 7 วันหรือ 168 ชั่วโมง

- ตั๋วเรียนสำหรับคอร์สเรียน 4 ชั่วโมงมีระยะเวลากำหนด 40 วันหรือ 960 ชั่วโมง

- ตั๋วเรียนสำหรับคอร์สเรียน 12 ชั่วโมงมีระยะเวลวากำหนด 120 วันหรือ 2,880 ชั่วโมง

6.1.4 หากผู้ใช้งานไม่สามารถใช้ตั๋วเรียนได้ภายในเวลาที่กำหนด SAMT จะทำการระงับตั๋วเรียนไว้ และหากไม่ได้กระทำการต่ออายุตั๋วเรียนภายใน 30 วัน SAMT ที่จะพิจารณาโมฆะตั๋วเรียนดังกล่าวโดยไม่คืนค่าบริการ

6.1.5 ผู้ใช้งานสามารถต่ออายุตั๋วเรียนที่หมดอายุได้โดยการซื้อคอร์สเรียนเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามของคอร์สเรียนดังกล่าว ตั๋วเรียนที่หมดอายุจะถูกต่ออายุเทียบเท่ากับวันหมดอายุของตั๋วเรียนในคอร์สเรียนใหม่ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกระทำการนัดผู้ให้บริการบุคคลที่สามในการชดเชยตั๋วเรียนดังกล่าวก่อนวันหมดอายุของตั๋วเรียนในคอร์สเรียนใหม่

 

6.2 สิทธิของผู้ใช้งาน :

6.2.1. กรณีผู้ใช้งานไม่พอใจผู้ให้บริการบุคคลที่สามผู้ใช้งานสามารถขอเปลี่ยนผู้ให้บริการบุคคลที่สามได้ทุกเมื่อ

6.2.2. ผู้ใช้งานยอมรับและยินดีชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ใช้งานเปลี่ยนผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีอัตราค่าบริการที่สูงขึ้น

6.2.3. กรณีผู้ให้บริการบุคคลที่สามไม่สามารถให้บริการได้ตามวันเวลาที่ได้นัดหมายไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ (“ลา”) SAMT จะเพิ่มระยะเวลาตั๋วเรียนให้กับผู้ใช้งานเป็นระยะเวลา 7 วันหรือ 168 ชั่วโมงต่อการลา 1 ครั้ง โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะต้องทำการลาผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น

6.2.4. ผู้ใช้งานสามารถลาเรียนได้โดยทำการแจ้งกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามโดยตรง ผู้ใช้งานและผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะต้องทำการนัดเพื่อชดเชยการให้บริการก่อนวันหมดอายุของตั๋วเรียน

6.2.5. หากผู้ใช้งานมีเหตุที่จะต้องหยุดเรียนเป็นระยะเวลานาน ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการพักคอร์สเรียนนั้นๆ โดยแจ้งกับบริษัท ทางบริษัทจะระงับเวลาของตั๋วเรียนให้เป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งตั๋วเรียนจะไม่สามารถใช้ได้ในช่วงการพักคอร์สเรียนนี้

6.2.6. SAMT ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการนัดหมายระหว่างคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สามใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ทั้งสิ้น

 

7. การยกเลิก

7.1. สำหรับ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม:

7.1.1. ผู้ใช้งานจะต้องพึ่งคุณในการให้บริการการสอนหรือมอบทางเลือก คุณยินยอมว่า ระดับการยกเลิกงานที่สูงและ/หรือหรือบ่อย หรือเพิกเฉยที่จะรับผู้ใช้งาน “การจองคิวจะสร้างความเสียหายต่อผู้ใช้งาน” จะเป็นประสบการณ์และผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียงของแบรนด์ SAMT

7.1.2. ในระหว่างที่คุณอาจจะยกเลิกการจอง การยกเลิกจะต้องตั้งอยู่บนฐานของเหตุผลในการยอมรับการยกเลิก ที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน SAMT ถือสิทธิในการแก้ไขเหตุผลในการยอมรับการยกเลิกเป็นครั้งคราว การยกเลิกที่ไม่ได้อยู่ในฐานของเหตุผลในการยอมรับการยกเลิก หรือการเพิกเฉยการจองคิวจะถูกถือว่า สิทธิในการเข้าถึงบริหารของคุณจะถูกระงับ

 

7.2. สำหรับ ผู้ใช้งาน:

7.2.1. คุณอาจยกเลิกคำร้องขอบริการการสอนได้ทุกเวลาก่อนที่คุณจะเริ่มบทเรียนจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ที่ได้รับการจับคู่กับคุณผ่านการบริการ

7.2.2. หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกการจองของคุณ หรือไม่ได้ไปยังสถานที่ที่นัดไว้กับ SAMT มาสเตอร์คุณจะถูกเก็บค่าบริการยกเลิกหรือ ค่าบริการยกเลิกอื่นๆที่ SAMT อาจระบุไว้เป็นครั้งคราวผ่าน นโยบายการยกเลิก

7.2.3. หากคุณรู้สึกว่าคุณถูกเก็บค่าบริการยกเลิกอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อ SAMT ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อการสนับสุนนต่อไป SAMT ถือสิทธิในการคืนเงินแกคุณตามดุลยพินิจ และการคืนเงินนั้นๆอาจเป็นในรูปของเครดิตแก่บัตรชำระเงินของคุณที่ได้ใช้ในการชำระมาก่อน หรือ เครดิต หรือวิธีใดก็ตามที่ SAMT เห็นสมควร

 

การขอคืนเงิน

7.2.4 คุณสามารถขอคืนเงินค่าบริการจากเครดิตที่เหลือได้ 100% ในหากบริษัทไม่สามารถให้บริการกับคุณได้ด้วยข้อจำกัดบางอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การไม่สามารถหาผู้ให้บริการที่พอใจกับผู้ใช้งานได้ การไม่มีผู้ให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว หรือการที่ไม่พร้อมให้บริการใดๆ ที่เกิดจากข้อบกพร่องของบริษัท และหากผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บริการต่อได้เนื่องจากเสียชีวิต บาดเจ็บถาวร การถูกระงับโดยรัฐบาล ภัยพิบัติธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคระบาด ซึ่งอยู่ตามดุลยพินิจของบริษัท

7.2.5 กรณีที่คุณไม่สามารถใช้บริการต่อไปได้ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดจากข้อจำกัดของตัวคุณเอง ทางบริษัทอาจคืนเงินค่าบริการจากเครดิตที่เหลือให้กับคุณสูงสุด 80% 

7.2.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการใดๆ ที่ไม่ตรงตามเงือนไขที่บริษัทกำหนดไว้

 

8. การประเมิน

8.1. ผู้ใช้งานและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจจะได้รับการอนุญาตให้ประเมินกันและกันในส่วนของการให้บริการ การแก้ไขปัญหา

8.2. ทุกๆการประเมินจะถูกบันทึกลงในระบบของ SAMT โดยอัตโนมัติ และ SAMT จะวิเคราะห์การประเมินที่ได้รับทั้งหมด  SAMT อาจจะกระทำการตามเห็นสมควรซึ่งรวมถึงการ ระงับการใช้บริการของคุณโดยไม่บอกล่วงหน้า หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆแก่คุณ

 

9. การร้องเรียน

9.1. การร้องเรียนใดๆก็ตามระหว่างผู้ใช้งานและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม จะถูกนำขึ้นมาให้ทราบทั้งสองฝ่ายโดยตรง

 

10. ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

10.1. SAMT และผู้ได้รับอนุญาตจะถือความเป็นเจ้าขอองในสิทธิ, กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันพ่วงด้วย, การให้บริการและคำแนะนำอื่นๆ, ไอเดีย, คำร้องขอให้ปรับปรุง, ข้อเสนอแนะ,ข้อแนะนำหรือข้อมูลอื่นๆที่ให้โดยคุณหรือกลุ่มใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร ข้อตกลงการใช้งานนั้นจะไม่มีการระบุข้อตกลงการขายและจะไม่ถ่ายทอดสิทธิในความเป็นเจ้าของใดๆในการบริการหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการไปสู่คุณ ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเจ้าของโดย SAMT และ/หรือผู้ได้รับอนุญาต ชื่อของ SAMT, สัญลักษณ์, บริการ, ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน และสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สามและชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน คือเครื่องหมายการค้าของ SAMT หรือบุคคลที่สาม และจะไม่มีการให้สิทธิหรือให้อนุญาตในการใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในความหมายของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันจะหมายถึง ส่วนประกอบ, กระบวนการทำ, ลักษณะดีไซน์ รวมกันทั้งหมด

 

11. ภาษี

11.1. คุณยินยอมว่าข้อตกลงฉบับนี้ อยู่ภายใต้การเก็บภาษี, อากรขาเข้า, ค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าอื่นๆตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีการตั้งให้มีขึ้นเป็นครั้งคราว คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายได้ระบุไว้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและ/หรือปกป้อง SAMT ในการอ้างสิทธิหรือตรวจสอบเครดิตภาษีใดๆ, ในการแย้ง, การหักลด หรือการคืนเงินในส่วนของภาษาที่ถูกจ่ายไปหรือที่จ่ายได้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

11.2. หากคุณคือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีอากรต่างๆในส่วนที่คุณต้องจ่ายภายใต้หรือในความสัมพันธ์กับข้อตกลงฉบับนี้

 

12. การรักษาความลับ

12.1. คุณจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SAMT, การบริการ,ผลิตภัณฑ์, กิจกรรมทางธุรกิจ, การตลาดและแผนโปรโมชั่นหรือกิจกรรมอื่นๆใดๆที่มีความเกี่ยวข้องกับของ SAMT ที่ได้เปิดเผยให้แก่คุณในนามของ SAMT(ไม่ว่าจะเป็นการบอกปากเปล่า หรือมีลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังข้อตกลงฉบับนี้) หรือที่คุณได้มาจาก SAMT หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือที่ได้มีขึ้นในระหว่างข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณจะใช้ข้อมูลลับดังกล่าวในการใช้งานบริการและจะต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SAMT ก่อน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ต่อบุคคลที่สามหรือนำไปใช้ในเหตุอื่นๆ

12.2. ข้อผูกมัดในการรักษาความลับดังกล่าว จะไม่ใช้ในส่วนที่คุณสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า ข้อมูลดังกล่าว:

12.2.1.ได้อยู่กับคุณในเวลาที่คุณสมควรได้รับแล้ว

12.2.2.เป็นหรือจะได้เป็นข้อมูลสาธารณะโดยที่ไม่ได้เป็นความผิดหรือจากความละเลย ของคุณ

12.2.3.ได้รับจากบุคคลที่สาม ที่มีสิทธิในการเปิดเผย; หรือ

12.2.4.จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

 

13. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

13.1. SAMT ได้รวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SAMT นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SAMT นั้นมีผลต่อบริการทั้งหมดของ SAMT และข้อตกลงภายในนโยบายจะใช้อ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

13.2. คุณยินยอมอนุญาตให้ SAMT, บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวม, ใช้, จัดการและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SAMT

13.3. คุณรับรู้ว่า SAMT อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นต่อคุณในระหว่างการใช้บริการ SAMT คุณจะต้องแสดงและให้การันตีว่าคุณจะใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวในเป้าหมายที่ SAMT ได้เปิดเผยให้แก่คุณเท่านั้น และไม่นำไปใช้ในเป้าหมายหรือเหตุอื่นๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

 

14. ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม

14.1. ในช่วงการบริการ คุณอาจได้ร่วมติดต่อหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลที่สามที่แสดงหรือมอบสินค้าและ/หรือบริการผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน การติดต่อหรือการตกลงนั้นจะเก็บการติดต่อระหว่างคุณและบุคคลที่สามเท่านั้นโดย SAMT และผู้ที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือข้อผูกมัดในการติดต่อหรือในการตกลงนั้นๆ ไม่ว่า SAMT หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องรับรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตที่ผูกกันกับแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน และจะไม่มีเหตุใดที่ SAMT และผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา, ผลิตภัณฑ์, บริการหรืออื่นๆที่มีบนเว็บไซต์หรือจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม บางผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจร้องขอข้อตกลงกับคุณ เพื่อเพิ่มเติมหรือสร้างข้อแตกต่างในข้อตกลงและเงื่อนไขและในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SAMT ก่อนการเข้าถึงสินค้าและบริการ ซึ่ง SAMT ไม่ได้มีส่วนร่วมและไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบสิ่งใดๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างข้อตกลงของคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณรับรู้ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมหรือสร้างข้อแตกต่างในข้อตกลงและเงื่อนไขและในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SAMT ดังกล่าว อาจถูกใช้ในการใช้งานบริการจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม SAMT ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อมูลที่คุณได้มอบให้กับเราเพื่อนำไปมอบให้กับ บุคคลที่สาม หรือเพื่อให้บุคลที่สามเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

14.2. SAMT อาจต้องพึ่งบุคคลที่สามในการโฆษณาและการตลาดในการจัดหา บริการและกลไกต่างๆที่จะช่วยเหลือการบริการและ/หรือสร้างรายได้เพิ่มเติม หากคุณไม่ต้องการรับการโฆษณาหรือการตลาด โปรดอ้างอิงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SAMT สำหรับ คำแนะนำเพื่อที่จะเลิกติดตาม หรือเพื่ออัพเดทการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

14.3. คุณได้ยินยอมและอนุญาต SAMT ที่จะรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือการใช้งานบริการของคุณและข้อมูลส่วนตัวทั่วไป ตามส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือรายงาน,การวิเคราะห์ที่คล้ายๆกัน คุณยินยอมว่า จะเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะกระทำการใดๆหรือติดต่อโดยระมัดระวังกับบุคคลที่สามที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยผ่านการบริการและ/หรือการโฆษณาหรือการตลาดซึ่งจัดหาโดยบุคคลที่สามผ่านการบริการ

14.4. เราอาจจะใช้ไฮเปอร์ลิงค์หรือเว็บไซต์อื่นๆหรือเนื้อหาบนอินเตอร์เนตอื่นๆที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (“ลิงค์บุคคลที่สาม”) ลิงค์บุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับของเรา เราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความบกพร่อง, การละเลย, ความล่าช้า, การสูญเสียชื่อเสียง, การกลั่นแกล้ง, การดูหมิ่น, ความผิด, ความอนาจาร, ความลามก, ความหยาบคาย, ความไม่เที่ยงตรง หรือสิ่งที่น่ารังเกียจในเนื้อหา หรือผลที่ตามมาจากการเข้าถึง ลิงค์ใดๆของเว็บไซต์ ไฮเปอร์ลิงค์สู่เว็บไซต์หรือเนื้อหานั้นไม่ได้เป็นการรับรองหรือยืนยันเว็บไซต์หรือเนื้อหาเหล่านั้น คุณยินยอมว่า การเข้าถึงลิงค์เว็บไซต์หรือเนื้อหาของคุณนั้น เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

14.5 คุณยอมรับว่าแอปพลิเคชันจะใช้และปรับเปลี่ยนผลการสืบค้นจากบริการและข้อมูลของ Google Maps และโดยการใช้แอปพลิเคชัน คุณตกลงที่จะทำตาม (1) ข้อตกลงเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับบริการ Google Maps / Google Earth ttps://maps.google.com/help/terms_maps.html (2) นโยบายส่วนบุคคลของ Google ที่ https://www.google.com/policies/privacy/ และ (3) การยอมรับนโยบายของ Google ที่ https://cloud.google.com/maps-platform/terms/aup/ และคุณตกลงว่า ในระหว่างการใช้แอปพลิเคชัน คุณจะไม่

(ก) คัดลอก ปรับเปลี่ยน สร้างงานเลียนแบบหรือ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ สร้างโปรแกรมแปลกลับ แปล แยกส่วน หรือกระทำการอื่นดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งซอร์สโค้ดของ Google Maps

(ข) อนุญาตให้ใช้ต่อ โอน หรือแบ่งให้ใช้ซึ่ง Google Maps

(ค) จำหน่าย ขายซ้ำ หรือดำเนินการอื่นใดให้ Google Map ไปสู่บุคคลที่สามอย่างการนำเสนอทางการค้า โดยไม่มีมูลค่าอย่างใดแยกต่างหากจาก Google Maps

(ง) เข้าถึง หรือใช้ Google Maps ในลักษณะที่เป็นการผิดกฎหมาย หรือที่จะก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมอย่างใดๆ กับ Google

 

15. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

15.1. จากการยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยการใช้บริการ คุณยินยอมว่า คุณจะคุ้มครองและปกป้อง SAMT, ผู้ที่ได้รับอนุญาต และผู้เกี่ยวข้องต่างๆเช่น เจ้าหน้าที่, ผู้จัดการ, สมาชิก, หนักงาน, ทนายความและตัวแทนให้พ้นจากการอ้างสิทธิ์, ค่าธรรมเนียม, ความเสียหาย, ความสูญเสีย, ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่างๆ(เช่นค่าทนายและค่าดำเนินการต่างๆ)ที่อาจจะเกิดขึ้นในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับ: (ก) การใช้งานบริการ, แพลตฟอร์ม, ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันของคุณในการติดต่อกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือผู้ใช้งาน(ในกรณีต่างๆ), พ่อค้าบุคคลที่สาม, คู่ค้า, ผู้โฆษณาและ/หรือ สปอนเซอร์หรือ (ข) คุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข, ข้อห้ามและกฎหมายโดยที่จะระบุไว้หรือไม่ได้ระบุไว้ในนี้ หรือ(ค) การละเมิดสิทธิของคุณต่อบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สามและผู้ใช้งานที่จับคู่ผ่านการบริการ หรือ(ง) การใช้งานบริการ, แพลตฟอร์ม, ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันอย่างผิดประเภทของคุณ; (จ) หากมี, ความเป็นเจ้าของ, การใช้งานหรือการทำงานบนพื้นที่ใดๆของคุณ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบทางเลือกไปยังผู้ใช้งานผ่านการบริการ

15.2 โดยการตกลงข้อตกลงการใช้บริการระหว่างการใช้บริการ คุณตกลงว่าจะปกป้องและป้องกัน SAMT ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิของ SAMT และบุคคลในเครือของคู่สัญญา เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ สมาชิก พนักงาน ทนายความ และตัวแทน ให้พ้นจากข้อเรียกร้อง การชดใช้ ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและบรรดาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ) ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับ (ก) การใช้บริการของท่าน แพล็ตฟอร์ม ซอฟท์แวร์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือผู้ใช้งาน (ถ้ามี) ร้านค้าบุคคลที่สาม ผู้รับเหมา พาร์ทเนอร์ ผู้ทำการโฆษณา และ/หรือ ผู้สนับสนุน หรือ (ข) คุณทำการละเมิดหรือผิดข้อตกลงใดๆ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม หรือกฎหมายหรือข้อบังคับใดที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะได้อ้างถึงหรือไม่ หรือ (ค) การละเมิดสิทธิอย่างใดของบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการ ได้จัดให้ในการบริการ หรือ (ง) คุณได้ใช้หรือใช้โดยทางที่ผิดซึ่งบริการ แพล็ตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน และ (จ) กรณีที่ปรับใช้ได้ ความเปิดเจ้าของของคุณ การใช้ พื้นที่  ซึ่งรวมถึงการหาทางออกเพื่อการบริการที่เหมาะสมและปรับใช้ได้

 

16. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบในการรับประกัน

16.1. SAMT จะไม่แสดงตัว, รับประกันหรือการันตีถึงความน่าเชื่อถือ, ความถูกเวลา, คุณภาพ, ความเหมาะสม, ความพร้อมใช้งาน, ความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของบริการ, ซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม SAMT จะไม่แทนตัวหรือรับประกันว่า (ก)การใช้งานบริการ, ซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม จะมีความปลอดภัย, ไม่ถูกขัดขวาง, ปราศจากข้อผิดพลาดหรือปราศจากเนื้อหาที่อันตราย หรือสามารถทำงานร่วมกันกับฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ระบบหรือข้อมูลอื่นๆ (ข) จะเติมเต็มความต้องการและความคาดหวังของคุณ (ค) ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (ง) คุณภาพของผลิตภัณฑ์, บริการ, ข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆที่ได้ถูกซื้อหรือครอบครองโดยคุณผ่านแอปพลิเคชันจะเติมเต็มความต้องการและความคาดหวังของคุณ บริการที่ได้มอบให้แก่คุณจะอยู่ใน “อย่างที่เป็น” มาตรฐานเดียวกัน ในทุกๆเงื่อนไข การแสดงตัวและการรับประกันซึ่งรวมถึงการรับประกันเชิงพาณิชย์ต่างๆ, ที่เหมาะสมกับเป้าหมาย, การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ซึ่งทั้งหมดไม่รวมถึงส่วนที่อนุญาตตามกฎหมาย

16.2. SAMT จะไม่แสดงตัว, รับประกันในส่วนใดๆก็ตามที่จะอ้างถึง, กล่าวถึง, ในส่วนของวิธีการแก้ปัญหาที่มอบให้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือทางเลือกที่อยู่ในการใช้บริการ คุณยินยอมว่าคุณแบกรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้บริการและวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกมอบให้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามนั้นจะไม่สามารถไล่เบี้ยไปยัง SAMT ได้เช่นกัน

 

17. ความล่าช้าของอินเตอร์เน็ต

การบริการ, แพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์อาจจะเกิดข้อจำกัด, ความล่าช้า, และปัญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในการใช้อินเตอร์เนตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โดยคุณหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเกิดความผิดพลาด, ไม่สามารถเชื่อมต่อได้, ออกจากระยะ, ปิดเครื่องหรือไม่สามารถทำงานต่อได้ SAMT จะไม่ถือความรับผิดชอบในความล่าช้า, ความผิดพลาดในการให้บริการ, ความเสียหายหรือความสูญหายที่เกิดจากปัญหาเหล่านี้

 

18. การจำกัดจำนวนความรับผิด

18.1. ยกเว้นแต่ว่าจะประกาศไปในทางอื่น, และโดยตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย, การอ้างสิทธิใดๆต่อ SAMT โดยคุณจะถูกจำกัดลงไปในจำนวนสรุปของยอดทั้งหมดที่ได้ถูกจ่ายโดย และ/หรือ ต้องชำระจากคุณในการใช้บริการระหว่างมีเหตุที่ทำให้เกิดการอ้างสิทธิข้างต้น SAMT และ/หรือผู้ได้รับอนุญาต จะไม่มีความรับผิดชอบต่อคุณหรือผู้ใดในกรณี) SAMT และ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจะไม่มีความรับผิดชอบต่อความสูญหาย, ความเสียหายหรือความบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดจากคุณหรือบุคคอื่นๆที่คุณได้จองคิวการบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง;

18.1.1.ความสูญหาย, ความเสียหายหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริการ, แพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์;

18.1.2.การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานบริการ, แพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์;

18.1.3.ความเชื่อมั่นใดๆจากคุณที่มีต่อความสมบูรณ์, ความแม่นยำ หรือจากการมีอยู่ของโฆษณาใดๆ; หรือ

18.1.4.ผลที่เกิดจากความสัมพันธ์หรือธุรกรรมระหว่างคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ผู้ซึ่งมีโฆษณาปรากฏบนเว็บไซต์หรือถูกกล่าวถึงโดยการบริการ, แพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์,แม้ว่า SAMT และ/หรือผู้ได้รับอนุญาตได้ถูกแนะนำมาก่อนแล้วเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย

18.2. SAMT ไม่และจะไม่ประเมินหรือเฝ้าดูความเหมาะสม, ความถูกต้องทางกฎหมาย, ความสามารถ, ความเคลื่อนไหวหรือสถานที่อยู่ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงพื้นที่ให้บริการและ/หรืออุปกรณ์ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ และการสละสิทธิอย่างเปิดเผยของคุณซึ่งจะปลด SAMT ออกจากความรับผิดชอบ, การอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงพื้นที่ให้บริการและ/หรืออุปกรณ์ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์

18.3. SAMT จะไม่ร่วมข้อขัดแย้งหรือเจรจาในข้อขัดแย้งระหว่างคุณและผู้ใช้งาน, ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงพื้นที่ให้บริการและหรืออุปกรณ์ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ยกเว้นแต่ว่าคุณคือลูกค้าบริษัทที่มีบัญชีบริษัทกับ SAMT SAMT ไม่สามารถและจะไม่เข้าร่วมในการบริหารค่าใช้จ่ายระหว่างคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงพื้นที่ให้บริการและ/หรืออุปกรณ์ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่คุณได้ทำลงไปในส่วนของการบริการและการเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านการบริการ, ซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน(ที่หมายถึงทั้งหมด) นั้นอยู่ที่คุณแต่ผู้เดียว คุณได้ทำการสละสิทธิอย่างเปิดเผยของคุณซึ่งจะปลด SAMT ออกจากความรับผิดชอบ, การอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใดๆที่เกิดจากการใช้บริการ, ซอฟต์แวร์และ/หรือ แอปพลิเคชันหรือในทางใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงพื้นที่ให้บริการและ/หรืออุปกรณ์ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ที่เสนอให้แก่คุณผ่านการบริการ, ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน

18.4. คุณภาพของทางเลือกนั้นได้กำหนดไว้ผ่านการใช้งานบริการ เป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการบุคคลที่สามทั้งหมดที่เป็นผู้ซึ่งให้บริการการแก้ไชปัญหาแก่คุณ ซึ่งคุณเข้าใจ ดังนั้น ในการใช้บริการ คุณอาจจะเจอกับพื้นที่ให้บริการและ/หรืออุปกรณ์ที่มีความเป็นไปได้ว่ามีความอันตราย, ไม่น่าพอใจ, เป็นภัยต่อผู้เยาว์, ไม่ปลอดภัยหรือน่ารังเกียจ และคุณจะใช้การบริการโดนแบกรับความเสี่ยงไว้ด้วยตัวคุณเอง

 

19. ประกาศ

19.1.SAMT อาจประกาศผ่านแอปพลิเคชัน, เว็บไซต์, เฟสบุ๊คเพจ, อีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ ที่มีอยู่ในบันทึกของ SAMT หรือโดยจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายจ่ายล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังที่อยู่ของคุณ ที่มีอยู่ในบันทึกของ SAMT การประกาศดังกล่าวจะถือว่ามีอายุ 48ชั่วโมงหลังการส่ง(หากเป็นจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายจ่ายล่วงหน้า) หรือ 1 ชั่วโมง หลังจากการส่ง(หากเป็นการส่งโดยอีเมล) คุณสามารถแจ้งประกาศให้ SAMT ทราบ(ซึ่งประกาศจะถือว่าได้ส่งมาแล้วต่อเมื่อ SAMT ได้รับ) โดยส่งจดหมายผ่านทางผู้จัดส่งหรือส่งจดหมายลงทะเบียนมายัง SAMT โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่มีให้ในแอปพลิเคชัน

 

20. ข้อกำหนด

20.1.ข้อกำหนดในการใช้งานนี้สามารถแก้ไขได้เป็นครั้งคราว หากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SAMT แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบโดย SAMT การกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้จะถือเป็นโมฆะ

 

21. การระงับข้อพิพาท

21.1.ข้อกำหนดในการใช้งานนี้จะถูกควบคุมภายใต้กฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นหรือข้อขัดแย้งในบทบัญญัติกฎหมายของขอบเขตอำนาจศาลใดๆ และข้อพิพาท การกระทำ หรือข้อเรียกร้องต่างๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานและการบริการนี้ จะถูกส่งต่อไปยังศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (“THAC”) ตามข้อตกลงของ THAC ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว (“ตามกฎ”) โดยผู้มีอำนาจในการตัดสินผู้เดียว ที่ได้รับการแต่งตั้งจากข้อตกลงร่วมระหว่างคุณและ SAMT(“ผู้มีอำนาจในการตัดสิน”) หากคุณและ SAMT ไม่สามารถตกลงในการเลือกผู้ตัดสินชี้ขาดได้ ผู้ตัดสินชี้ขาดจะถูกแต่งตั้งโดย ประธาน THAC ตามที่กฎระบุ ตำแหน่งและสถานที่ในการตัดสินชี้ขาดจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพฯ มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง คุณและ SAMT จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของ ผู้มีอำนาจในการตัดสิน อย่างเท่าเทียมกัน นอกไปเสียจากผู้มีอำนาจในการตัดสินต้องการให้มีการแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมในลักษณะอื่น เนื่องจากว่าข้อกำหนดของผู้มีอำนาจในการตัดสินมีความจำเป็น เพื่อให้ข้อตัดสินนี้ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายที่บังคับใช้

 

22. ความสัมพันธ์

22.1.ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดนี้ที่จะถูกตีความได้ว่าเป็นการสร้างตัวแทน, หุ้นส่วน หรือองค์กรร่วมในรูปแบบอื่นๆ กับ SAMT

 

23. การเป็นโมฆะ

23.1.หากเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ ถูกจัดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทางกฎหมาย, การมีผลบังคับใช้ และความสามารถบังคับใช้ได้ ของเงื่อนไขอื่นๆ จะต้องไม่ได้รับผลกระทบหรือมีผลลดลง

 

24. ไม่มีข้อยกเว้น

24.1.ความล้มเหลวของ SAMT ในการบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานจะไม่ถือว่าเป็นการสร้างข้อยกเว้นของเงื่อนไขดังกล่าว

 

25. ข้อตกลงทั้งหมด

25.1.ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ SAMT มีผลเหนือข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือระหว่างการเจรจาต่อรองและการพิจารณาใดๆ

 

26. การระงับและการสิ้นสุด

26.1.คุณได้ทำการยอมรับ ว่าเราสามารถดำเนินการในสิ่งต่อไปนี้ได้ ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (i) เปลี่ยนแปลงแก้ไข, ระงับหรือยุติการดำเนินการหรือการเข้าถึงแอปพลิเคชัน, หรือส่วนใดๆของแอปพลิเคชัน (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของคุณและ/หรือ ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ), ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ii) เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (ii) ระงับการทำงานของแอปพลิเคชันหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของแอปพลิเคชัน (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของคุณและ / หรือความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ), ตามความจำเป็นในการดำเนินการบำรุงรักษาซึ่งเป็นกิจวัตรประจำหรือไม่เป็นกิจวัตรประจำ, การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ คุณและ SAMT แสดงเจตจำนงในการละเว้นบทบัญญัติของบทความ 1266 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง เท่าที่จำเป็นเพื่อทำการยกเลิกข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องให้ศาลทำการตัดสิน

 

27. ไม่มีการมอบสิทธิ์หรือการมอบหมายให้แก่บุคคลที่สาม

27.1.ข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์แก่บุคคลที่สามใดๆ ที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงนี้

 

Contact

Website mysamt.com / Line: @samt

Email

report@mysamt.com