SAMT

ข้อตกลงการใช้งาน

Last Updated: 12/07/2015

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ http://www.mysamt.com, โลกการศึกษาดนตรีออนไลน์บริหารงาน โดย SAMT (“SAMT,” “พวกเรา” หรือ “เรา”) กรุณา อ่านเงื่อนไข และข้อตกลง (“เงื่อนไขในการใช้”) และนโยบายอื่นๆ ที่เป็น ข้อบังคับในการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา (เฉพาะ “เว็บไซต์” นี้) และการใช้ เว็บไซต์ของท่าน และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึง แต่ไม่จํากัดในการให้การเรียนการสอนทางดนตรี (“บริการ”) SAMT มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไข และข้อ ตกลงของทางเว็บไซ์ของเรา

 

1. การยินยอมในการใช้เว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์ของเรามีข้อยอมรับและข้อตกลงโดยเงื่อนไขของการใช้ เว็บไซต์ นโยบายข้อมูลส่วนตัว (Privacy Policy) นโยบายการเรียกเก็บเงิน และนโยบาย หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็นข้อบังคับในการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ บริการ ซึ่งจะรวมเข้าด้วยกันในที่นี้ด้วยเอกสารรับรอง (โดยรวมๆ เรียกว่า “สัญญา”) ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ โปรดอย่าใช้ เว็บไซต์นี้ เราจะปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ ที่ควบคุมการใช้เว็บไซต์ของ ท่านตามกาลเวลา โดยการใช้เว็บไซต์ และบริการของท่านจะตาม และ ผูกมัดตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป SAMT สามารถระงับสิทธิ์ และ ปฏิเสธการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน หรือลบข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ลงไว้ใน เว็บไซต์ ถ้าท่านไม่สามารถทําตามเงื่อนไข และข้อตกลง หรือด้วยเหตุผล ใดๆ ทั้งสิ้น ในทางกลับกันข้อยกเว้นก็มีข้อกําหนด ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของทางเราแต่ฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตาม SAMT ไม่ได้ รับรอง หรือมีพันธกรณีกับตํารวจ ในเรื่องการควบคุม หรือการตรวจสอบ ข้อมูลที่ลงไว้ในเว็บไซต์ด้วยตัวท่านเอง หรือว่าบุคคลที่สาม เว็บไซต์นี้จํากัดการใช้สําหรับผู้มีอายุ 13 ปีขึ้นไป เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้ สําหรับผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 13 ปี ในฐานะเป็นผู้ดําเนินการ นโยบายของ SAMT จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ จากเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 13 ปี รวมไปถึง “individually identifiable information,” as defined by the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). ผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 13 ปีควรงดใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่กรอกข้อมูล หรือแบบฟอร์มใดๆ ที่เป็นข้อมูล เกี่ยวกับตัวท่าน การเข้าใช้เว็บไซต์ หรือบริการต่างๆ โดยผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า ข้อกําหนด จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง การเข้าใช้เว็บไซต์ และ/หรือ บริการต่างๆ ท่านต้องแสดงหลักฐานเพื่อให้ทางเราได้ทราบว่า ท่านมีอายุถึงเกณฑ์ตามที่เรากําหนด สําหรับผู้ที่มีอายุตํ่ากว่าที่เรากําหนด จะต้องมีการยินยอมอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองในการเข้าใช้เว็ปไซต์ การบริการ และข้อตกลง การใช้เว็บไซต์นี้ และบริการต่างๆ ท่านจะต้อง แสดงหลักฐานว่าท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อตกลง และสามารถยึดถือ เงื่อนไขตามข้อตกลงนี้

 

ข้อต้องห้ามในการใช้

SAMT ได้กําหนดขอบเขตที่จะ อนุญาตได้ในการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านจะถูกห้ามจากการละเมิด หรือพยายามที่จะก่อความเสียหายให้กับระบบของเว็บไซต์ รวมถึง และไม่ จํากัดถึง (ก) การเข้าถึงข้อความ หรือข้อมูลที่ไม่ได้มีเจตจํานงต่อท่าน หรือ เข้าสู่เซิฟเวอร์ หรือบัญชีที่ท่านไม่ได้รับอนุญาติให้เข้า (ข) การสืบ การ ตรวจสอบ หรือทดสอบจุดอ่อนของเว็บไซต์ หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริการ หรือเครือข่าย หรือต่อช่องโหว่ของระบบความปลอดภัย หรือวัด ระดับการรับรองโดยที่ไม่มีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ (ค) แทรกแซง หรือพยายามที่จะแทรกแซงต่อการบริการกับผู้ใช้งานท่านอื่นๆ โฮส หรือ เครือข่าย รวมถึงแต่ไม่จํากัดต่อการเจตนาที่จะส่งไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่ เว็บไซต์ Overloading “Flooding,” “สแปม” “Mail Bombing” หรือ “Crashing” (ง) การใช้เว็บไซต์เพื่อส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่พึง ประสงค์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดต่อโปรโมชัน หรือโฆษนาสําหรับผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ (จ) ปลอมแปลง TCP/IP packet header หรือส่วนใดๆ ของข้อมูล header ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือในประกาศใดๆ ที่ ใช้โดยเว็บไซต์ หรือ (ฉ) พยายามที่จะปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงกลไก แยก ถอดแยก หรือในทางกลับกัน ลด หรือพยายามที่จะลดการเข้าถึงของผู้คน จากแหล่งโค้ดที่ถูกใช้โดย SAMT เพื่อการจัดหาให้กับเว็บไซต์ การละเมิดทางระบบ หรือระบบการป้องกันของเครือข่ายใดๆ อาจทําให้ ท่านเป็นประเด็นทางกฏหมายแพ่ง และ/หรือ ต้องยอมรับเป็นจําเลย การที่ ไม่มีข้อจํากัดในข้อที่ผ่านมา ท่านไม่สามารถใช้ “bots”, spiders หรือ ซอฟแวร์กล (หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงใดๆ) เพื่อประการอันใดที่ไม่ใช่ การเข้าถึงสัดสวนการลงประกาศสาธารณะของเว็บไซต์ และเฉพาะจุด ประสงค์ที่เกิดจากข้อตกลงนี้ ท่านไม่สามารถกั้นการเข้าถึงใดๆ หรือการ ใช้การขีดขั้น ข้อมูลการเข้ารหัส หรือการคุ้มครองเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์นี้ ท่านไม่สามารถ data mine เว็บไซต์หรือทําให้เว็บไซต์เสียหายใน ทางใดก็ทางหนึ่ง

 

2. การชําระเงิน และการขาดเรียน

การตกลงยอมรับราคาขึ้นอยู่กับ ณ เวลาที่ทําการชําระเงินต่อจํานวน ชั่วโมงเรียนหรือคลาสเรียนที่ซื้อ ราคาการเรียนการสอนถูกตั้งขึ้นโดยครูผู้ สอน และครูสามารถทําการเปลี่ยนราคาเมื่อไหร่ก็ได้ การชําระเงินชําระ ผ่านบัญชีออมทรัพย์ หรือบัตรเครดิตออนไลน์ นักเรียนชําระเงินสําหรับบท เรียนแรก ถ้านักเรียนต้องการที่จะเรียนต่อ นักเรียนจะต้องลงทะเบียน เป็นการชําระเงินอัตโนมัตสําหรับ 1 เดือน แต่ถ้านักเรียนเลือกที่จะชําระเงิน ออนไลน์เป็นรายครั้งก็สามารถทําได้เช่นกัน การชําระเงินค่าเรียนจะต้อง ชําระก่อนเรียนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ชั่วโมงเรียนที่ถูกทําการเรียนการสอน แล้วจะถูกหักเงินจากยอดเงินของนักเรียน นักเรียนจะไม่ถูกคิดเงินสําหรับ การยกเลิกชั่วโมงเรียนโดยที่ไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการล่วงหน้า ถ้า นักเรียนทําการชําระเงินโดยระบบอัตโนมัต ระบบจะทําการชําระเงินตอนที่ ยอดเงินของนักเรียนไม่เพียงพอที่จะชําระสําหรับบทเรียนต่อไป ถ้านักเรียน ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยระบบชําระเงินอัตโนมัต และการชําระเงินยังไม่ได้ถูก ชําระภายในอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนหน้าชั่วโมงเรียนครั้งต่อไป ครูจะถูก แจ้งให้ทราบ และการทําการยกเลิกการชั่วโมงเรียนจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของครู การคืนเงินจะคืนขึ้นอยู่กับการเรียนร้องสําหรับบันชีที่มียอดเงินไม่ ได้ใช้แล้ว บันชียอดเงินไม่มีวันหมดอายุ ถ้านักเรียนไม่สะดวกที่จะเรียนใน ชั่วโมงที่นัดไว้แล้ว นักเรียนจะต้องแจ้งครูล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนชั่วโมงเรียนนั้นๆ ตราบใดที่นักเรียนแจ้งยกเลิกชั่วโมงเรียนล่วงหน้า 24 ชั่วโมงแล้ว ครูจะทําการนัดเพื่อชดเชยชั่วโมงเรียนดังกล่าว หรือ นักเรียนจะไม่ถูกคิดเงินในชั่วโมงนั้นๆ ถ้านักเรียนไม่ได้แจ้งล่วงหน้าอย่าง น้อย 24 ชั่วโมง นักเรียนจะถูกหักค่าเรียนของชั่วโมงเรียนนั้นๆ

 

3. บทความเว็บไซต์และ สิทธิทางปัญญา

เว้นแต่อีกนัยหนึ่งที่เป็นที่สังเกต รูปแบบการออกแบบของเว็บไซต์ ตัว เว็บไซต์เองทั้งหมด และสิ่งอื่นๆ ทั้งหมดที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องของเว็บไซต์ และบริการ (รวมถึง “บทความ” ต่างๆ) เป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการ ค้า ส่วนประกอบของสินค้า หรือสิทธิทางปัญญาอื่นๆ มีกรรมสิทธิ์ ควบคุม หรือจดทะเบียนโดย SAMT หรือบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ท่านไม่มีสิทธิ์ สมญา หรือส่วนร่วมในข้อมูล เนื้อหา หรือคอรเทนท์อื่นๆ ของ เว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม และ SAMT จะสงวน และเก็บ ทรัพย์สินทางปัญญาไว้ใน และต่อเว็บไซต์ และบทความของเว็บไซต์ การ ลิงค์ หรือ Framing ต่อเว็บไซต์ หรือบทความใดๆ ในเว็บไซต์เป็นข้อต้อง ห้ามหากไม่มีเอกสารอนุญาติของ SAMT ก่อน ข้อยกเว้นเป็น พิเศษถูกบันทึกไว้ในที่นี้ ท่านไม่สามารถถอดแบบ ตีพิมพ์ ส่งผ่าน เผยแพร่ แสดง ปรับเปลี่ยน สร้างตราสารอนุพันธ์จาก ขายหรือมีส่วนร่วมในการ ขายใดๆ หรือหาผลประโยชน์ในทางใดๆ จากบทความใดๆ หรือเว็บไซต์ การลักลอบใช้ หรือลอกเลียนแบบ (รวมถึงการลอกเลียนแบบทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือดาวน์โหลด) จากเว็บไซต์ และบทความโดยไม่ได้รับ การยินยอมจาก SAMT อย่างชัดเจน เป็นข้อต้องหามอย่างชัดเจน โดยกฏหมาย และอาจมีผลกระทบรุนแรงทางแพ่ง และบทลงโทษทาง อาชญากรรม ความเห็น คําแนะนํา สถานะ คําวิพากวิจารณ์ การนําเสนอ หรือข้อมูลอื่น หรือบทความที่ถูกสร้าง และมีบนเว็บไซต์ หรือผ่านทางบริการของเรา แต่ ไม่โดยตรงจากเรา เป็นของผู้เขียนที่เกี่ยวข้อง และไม่จําเป็นต้องพึ่งพา ผู้ เขียนเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบสําหรับบทความนั้นๆ แต่ฝ่ายเดียว

 

4. ข้อปฏิเสธของการรับประกัน และข้อจํากัดของความรับผิดชอบ

การใช้เว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลใดๆ บทความ สินค้า หรือบริการต่างๆ ในที่นี้มี และอํานวยในที่นี้ หรือซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ และการใช้งานต่างๆ หรือ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่มี หรือสิ่งอํานวยต่อเว็บไซต์นี้ ขึ้นอยู่บนพื้นฐาน ‘As Is’ จะไม่มีการรับประกัน หรือการประกันใดๆ ไม่ว่าจะชัดเจน หรือไม่ ชัดเจน รวมไปถึงความไม่ชัดเจนทางประกันใดๆ ของเชิงพาณิชย์ หรือ ความเหมาะสมสําหรับจุดประสงค์โดยเฉพาะ การไม่จํากัดของข้อที่ผ่านมา เราไม่รับประกัน สัญญา หรือประกันทุกๆ ประเภทที่ (ก) การดําเนินงานของ เว็บไซต์ของเรา และ/หรือ บริการต่างๆ จะต่อเนื่อง ทันเวลา และไม่มีสิ่งขัด ขวาง มั่นคง หรือที่เว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีการผิดพลาด ไวรัส หรือ ผลกระทบที่เป็นภัยใดๆ (ข) เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์จะตอบสนองความ ต้องการ หรือความคาดหวังของท่าน (ค) ผลที่อาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์ หรือบริการจะมีประสิทธิภาพ ตามแบบฉบับ แม่นยํา หรือไว้วางใจได้ และ (ง) คุณภาพของสินค้า บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่ถูกซื้อ หรือถูกได้รับโดย ท่านจากเว็บไซต์นี้ หรือบริการต่างๆ จะตอบสนองความคาดหวังของท่าน หรือจะไม่มีความผิดพลาด ข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่อง การเข้าใช้ เว็บไซต์ และบริการเป็นความเสียงของท่านเอง นอกจากนี้ ด้วยการที่ไม่จํากัดข้อก่อนหน้านี้ ข้อมูลทั้งหมดที่นําเสนอบน เว็บไซต์นี้ไม่มีการประกันในเรื่องของความสมบูรณ์ ทันเวลา แม่นยํา เหมาะสม หรือเป็นข้อเท็จจริง ท่านควรดําเนินการด้วยความรอบขอบ และ ความขยันของท่านเองเพื่อทําให้เกิดข้อเท็จจริง แม่นยํา สมบูรณ์แบบ และ คงความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ออกไป หรืออ้างอิงที่เว็บไซต์นี้ ในทํานอง เดียวกัน SAMT ไม่รับประกันความแม่นยําในบทความของบุคคล ที่สามที่มีอยู่ใน หรืออ้างอิงจาก ที่เว็บไซต์นี้ รวมไปถึงการอ้างอิงจากลิงค์ ใดสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม SAMT ไม่รับผิดชอบการกระทํา ใดๆ ซึ่งทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียง พฤติกรรมก้าวร้าว หรือสิ่งที่ผิดกฏหมายที่ มีขึ้นจากผู้เข้าใช้ใดๆ ก็ตาม ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของท่านที่ มีต่อผู้ใช้ท่านอื่นๆ หรือสมาชิกของเว็บไซต์ หรือบริการนี้แต่เพียงผู้เดียว ท่านรับรู้ว่าไม่ใช่ผู้ที่สมัครเข้ามาบนเว็บไซต์ทุกคนจะผ่านการตรวจสอบข้อ มูลเบื่องหลัง และเราไม่ทําการตรวจสอบเบื่องหลังกับนักเรียน และสมาชิก ถ้าหากเราทําการตรวจสอบเบื่องหลัง เราจํากัดการตรวจสอบสําหรับเรื่อง คุณภาพ และขอบเขตการให้บริการ ซึ่งทําการตรวจสอบโดยบุคคลที่ 3 และการจํากัดของการเข้าถึงของการบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์จาก สาธารณะ ไม่มีอํานาจศาลหรือ ข้อกล่าวหาที่ประเมินในส่วนของการตรวจ สอบเบื่องหลังอาชญากร เราจะไม่ทําการยืนยันคุณสมบัติ หรือรายงานใน ส่วนของสมาชิก หรือผู้ใช้ เราไม่ทําการนําเสนอหรือรับประกัน เพื่อนํา สมาชิก หรือผู้ใช้งาน หรือการอยู่รวมกันกับสมาชิก หรือผู้ใช้ในทั้งปัจจุบัน และอนาคต ท่านตกลงที่จะมีเห็นผลในการระมัดระวังสําหรับการ ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิก หรือผู้ใช้งานท่านอื่นของเว็บไซต์ และการบริการนี้ ท่านเข้าใจว่าเราไม่มีการรับรองใดๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน กับ บุคคลอื่นๆ ที่ท่านพบปะบนเว็บไซต์ หรือบริการ ท่านรับผิดชอบในความ เสี่ยง ต่อพิษภัยของท่านเอง เราปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด โดยไม่ คํานึงถึงรูปแบบของการกระทํา เพื่อการกระทํา หรือการละเลยใดๆ ของ สมาชิก หรือผู้ใช้ท่านอื่น (รวมถึงผู้ใช้ที่ลักลอบเข้ามา) ไม่ว่าจะเป็นการ กระทําดังกล่าว หรือการละเลยที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้เว็บไซต์ หรือบริการ ออฟไลน์ หรือออนไลน์ ไม่มีสถาณการใดๆ ภายใต้ที่ SAMT หรือคู่ค้า หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หรือร้านค้า หรือผู้ทําบทความ จะรับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลที่ 3 สําหรับความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นทางตรง ทางอ้อม ทั่วไป ชดเชย เหตุบังเอิญ ผลที่สืบเนื่องมา พิเศษ การลงโทษ เป็นแบบอย่าง หรือในทาง กลับกัน) บาดเจ็บ ข้อเรียกร้อง หรือความรับผิดชอบทุกๆ อย่าง หรือความ ประพฤติที่ขึ้นอยู่กับ หรือเกิดขึ้นจากการใช้ หรือการไม่สามารถที่จะใช้ เว็บไซต์นี้ หรือบริการต่างๆ ของท่าน รวมไปถึงแต่ไม่จํากัด การบาดเจ็บ ทางร่างกาย ความทุกข์ทางอารมณ์ และ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่เป็นผล จากการติดต่อ หรือพบปะกับผู้ใช้ท่านอื่นของเว็ยไซต์ หรือบริการ หรือ บุคคลที่ท่านพบปะผ่านเว็บไซต์นี้ หรือบริการต่างๆ ถ้าท่านไม่พอใจกับ เว็บไซต์ หรือบริการ หรือส่วนประกอบต่างๆ บนเว็บไซต์ หรือกับเงื่อนไข ของข้อตกลงนี้ การแก้ไขปัญหาของท่านเพียงอย่างเดียวคือการเลิกใช้ เว็บไซต์ และบริการต่างๆ นี้ ด้วยการที่ไม่จํากัดในสิ่งที่เขียนไว้ด้านบน ความรับผิดชอบของ SAMT สําหรับความเสียหายใดๆ โดยตรง หรือทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ หรือบริการต่างๆ ของท่าน ข้อ มูลใดๆ บทความ สินค้า หรือบริการต่างๆ ที่ได้รับที่ หรือจากเว็บไซต์นี้ หรือ ในทางกลับกันเชื่อมโยงกับการใช้เว็บไซต์ หรือบริการของท่าน จะต้องไม่ เกินจํานวนเงินที่คุณจ่ายสู่ SAMT เพื่อการใช้เว็บไซต์นี้ หรือ บริการ

5. การปลดปล่อย และการชดใช้ค่าเสียหาย

ในกรณีที่ท่านมีปากเสียงกับผู้ใช้ หรือสมาชิกท่านอื่นของเว็บไซต์ หรือการ บริการนี้ (รวมถึงแต่ไม่จํากัด การมีปากเสียงใดๆ ระหว่างผู้ใช้ หรือสมาชิก เกี่ยวกับการซื้อขายใดๆ หรือการสร้างบทความจากผู้ใช้) หรือเว็บไซต์ บุคคลที่ 3 ใดๆ ที่อาจเชื่อมถึง หรือในทางกลับกัน ตอบโต้กับเว็บไซต์ รวม ถึงแต่ไม่จํากัด สื่อโซเชียลใดๆ ด้วยประการฉะนี้ ท่านเห็นด้วยที่จะปลด ปล่อย และปลดปล่อย SAMT ตลอดการ และตัวแทน ผู้อํานวย การ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และอื่นๆ ของ SAMT ตามลําดับ ที่เชื่อม โยงกับบุคคล หรือหน่วยงานจากสิทธิ์ ข้อเรียกร้อง ข้อกล่าวห่า ความ ต้องการ สาเหตุของการกระทํา กิจการ ความรับผิดชอบ พันธกรณี ค่า ธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าใช้จ่าย และรายจ่ายวิสัยใดๆ ไม่ว่าจะทราบ หรือไม่ทราบ ซึ่งบัดนี้จนถึงต่อไปที่เกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือเชื่อมโยง กับการพิพาทดังกล่าว และ/หรือ การใช้เว็บไซต์ของท่าน และ/หรือ การ บริการ ยกเว้นในทางกลับกันถูกห้ามโดยกฎหมาย ท่านยกเลิกรหัสพลเรือนแคลิ ฟอเนียมาตรา 1542 ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า: “การปล่อยโดยทั่วไปไม่ยืดอายุเพื่อ เรียกร้องซึ่งเจ้าหนี้ไม่ทราบถึง หรือข้องใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคําร้องของการ ดําเนินการการปล่อยของเขาในเวลานั้น ซึ่งหากเขารู้เรื่อง จะต้องได้รับผม กระทบอย่างมากต่อข้อยุติกับลูกหนี้” ท่านตกลงที่จะรับใช้ ป้องกัน และยึดมันการที่ไม่เป็นภัยต่อ SAMT ผู้อํานวยการ ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้จักจําหน่าย ร้านค้า และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จาก และต่อข้อเรียกร้อง ความต้องการ ความรับผิดชอบ การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และมูลค้าทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ สมเหตุผลของนักกฎหมาย ที่เป็นผลพวงมาจาก การเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยว ของกับการใช้งานของท่าน การใช้ที่ผิดกฎหมายหรือการใช้ผิดประเภท อื่นๆ หรือการที่ไม่เข้าใจในการใช้งานของเว็บไซต์หรือบริการ ช่องโหว่ ของท่านต่อข้อตกลงนี้ หรือในทางกลับกันเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เราดําเนิน บนเว็บไซต์ (รวมไปถึง แต่ไม่จํากัด สิ่งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือการสื่อสารที่ เกิดขึ้นจริง การซื้อขาย หรือการมีข้อโต้แย้งระหว่างท่าน และสมาชิกท่า นอื่นๆ ผู้ใช้ หรือบุคคลที่ 3) บทความใดๆ ที่ลงไว้บนเว็บไซต์โดยผู้ใช้ท่าน อื่นด้วยบันชีของท่าน การใช้บริการที่ถูกให้บริการโดยบุคคลที่ 3 หรือการ ใช้บริการใดๆ ที่เราได้มอบให้โดยมีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของบุคคล ที่ 3 รวมไปถึงเว็บไซต์สื่อโซเชียลใดๆ ท่านจะต้องให้ความร่วมมืออย่าง สูงสุดตามความจําเป็นในการป้องกันการเรียกร้องใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ ในค่าใช้จ่ายของเราเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ อีกนัยหนึ่ง เรื่องที่ต้องเรียกค่าเสียหายโดยท่าน และท่านจะต้องไม่รับมือกับสิ่งใดๆ โดยที่ไม่มีเอกสารยินยอมจากทางเรา ในส่วนนี้จะอยู่เหนือการหักล้างของ สัญญาฉบับนี้

6. ทางเลือกของกฎหมาย, อนุญาโตตุลาการ, และพื้นที่

ข้อตกลงนี้ และข้อเรียกร้องใดๆ หรือข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับ หรือเกิดขึ้น จากการใช้เว็บไซต์ หรือการบริการ รวมไปถึง แต่ไม่จํากัด การซื้อ หรือการ ซื้อขายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น หรือเข้าถึงจากเว็บไซต์นี้ ข้อมูลใดๆ บทความ สินค้า การบริการ หรือการส่งเสริมการขายในที่นี้ที่มีอยู่ หรือจัดให้จากเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานใดๆ ซอฟแวร์ หรือโปรแกรมที่มีอยู่ หรือจัดให้ที่ หรือจาก เว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อเรียกร้อง”) จะถูกปกครองโดยกฎหมาย ของรัฐแคลิฟอเนียโดยไม่คํานึงถึงหลักการขัดแย้งของกฎหมาย และ ตาม ความเหมาะสม ของกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ข้อเรียกร้องทุกข้อจะถูก ตัดสินใจโดยข้อซึ่งดําเนินตามอนุญาโตตุลาการเพียงหนึ่งต่อบทบัญญัติ และกฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ และขั้นตอนของ JAMS, Inc. (ชื่อ บริษัทที่รับเรื่องกฎหมาย) ซึ่งบริษัทนี้ตั่งอยู่ที่ ... . ข้อเรียกร้องทั้งหมดจะถูก นําขึ้นลําพังสู่คู่พิพาท ฐานะปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ในฐานะเจ้าทุกข์ หรือ นักเรียนในการอ้างถึงการเรียนใดๆ หรือการดําเนินการเป็นตัวแทน ทาง อนุญาโตตุลาการมีสิทธิ์ที่จะไม่รวบรวมข้อเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่ง และมีสิทธิ์ที่จะไม่เป็นประธานให้กับรูปแบบของตัวแทน หรือการดําเนิน การด้วยความเคารพต่อข้อเรียกร้องใดๆ ไม่มีฝ่ายใดๆ ที่จะถูกอนุญาติให้ ได้รับคําตัดสินสําหรับ และแต่ละฝ่ายด้วยประการนี้ การสละสิทธิ์ใดๆ ต่อ ข้อเรียกร้อง การลงโทษ เหตุบังเอิญ กรณีพิเศษ หรือผลเสียหายที่สืบเนื่อง มา และผลเสียหายอื่นๆ ที่มากกว่ารายจ่ายจากที่ออกเองตามปกติ และการ สละทุกสิทธิ์ที่จะเพิ่มความเสียหายเป็นทวีคูณ หรือในทางกลับกันเพิ่มขึ้น การตัดสินของอนุญาโตตุลาการเป็นการตัดสินครั้งสุดท้าย และจะผูกมัด คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะไม่มีผลที่ทําให้หมดโอกาศต่อปัญหาหรือ การเรียกร้องในการโต้แย้งใดๆ กับบุคคลใดๆ ที่ไม่ได้มีชื่อในฝ่ายของ อนุญาโตตุลาการ การดําเนินการใดๆ เพื่อบังคับใช้ในข้อตกลงของ อนุญาโตตุลาการ รวมไปถึงการดําเนินการใดๆ เพื่อยืนยัน แก้ใข หรือ ยกเลิกคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถูกนําไปยังศาลชั้นสูงของรัฐ แคลิฟอร์เนีย ในเขตออเรนจ์ หรือที่ใดที่เหมาะสม ศาลในเขตปกครองของ รัฐบาลที่ตั่งอยู่ในเขตของออเรนจ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เช่นเดียวกันใน เหตุการณ์ที่มีการตกลงกับอนุญาโตตุลาการจะถูกยึดถือไว้สําหรับการไม่มี ผลบังคับใช้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การดําเนินคดีใดๆ จะเริ่มต้นใน ศาลของรัฐบาลกลางที่ตั่งอยู่ในเขตออเรนจ์ แคลิฟอเนีย ด้วยประการฉะนี้ ท่านยินยอมอย่างถาวรในการตัดสินของศาลสําหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้

7. การส่งและการปิดประกาศข้อมูล ความคิดเห็น การเขียน และบทความ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

การเป็นผู้ใช้หรือสมาชิกของเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถประกาศคอนเทน์บน เว็บไซต์ รวมไปถึงการอัพโหลดวิดิทัศ หรือรูปภาพ การให้คําวิจารณ์ การ เสนอความคิดเห็น การประกาศข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณะ ฯลฯ ท่านเป็น ผู้รับผิดชอบต่อบทความที่ท่านเผยแพร่ แสดง หรือปิดประกาศบนเว็บไซต์ หรือบริการ หรือการส่งผ่าน หรือแสดงต่อผู้ใช้ หรือสมาชิกท่านอื่นแต่เพียง ผู้เดียว การส่งข้อมูล หรืองานลิขสิทธิ์ที่สามารถใช้ได้ใดๆ โดยท่านต่อ เว็บไซต์นี้ หรือต่อ SAMT ไปจนถึงการใช้ของเว็บไซต์จะถือว่า เป็นการเผยแพร่โดยท่านสู่โดเมนสาธารณะชน เพื่อใช้โดย SAMT และผู้อื่น โดยไม่จํากัด เว้นแต่ว่าการจํากัดจะถูกตั้งขึ้นใน นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเราด้วยความเคารพต่อ ข้อมูลส่วนตัว ทุกความคิดเห็น การตอบกลับ แนวคิด การออกความเห็น เนื้อหา ข้อมูล และการส่งสิ่งใดๆ ที่เปิดเผย การส่ง หรือการเสนอต่อ SAMT โดยการใช้เว็บไซต์นี้ หรืออีกนัยหนึ่ง ที่ไม่เป็นความลับ และจะเป็น และอยู่กับทรัพย์สินของ SAMT. การส่งข้อมูลหรือ เนื้อหาดังกล่าว ท่านเป็นผู้นําเสนอ และรับรองสิทธิ์ของท่านที่จะปล่อย ข้อมูล และเนื้อหาดังกล่าวสําหรับใช้ในโดเมนสาธารณะโดยไม่มีข้อจํากัด ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่ท่านส่งจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่ 3 ใดๆ และจะต้องไม่มีเนื้อหาใดๆ ซึ่งทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่เป็นความจริง สบ ประมาท กล่าวว่า น่ารังเกียจ ลามก ดูหมิ่น ก้าวร้าว ข่มขู่ คอยรังควาน เหยียดหยามทางเชื้อชาติ และศาสนา หรืออีกนัยหนึ่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ถ้าท่านเอื้ออํานวย หรือปิดประกาศข้อมูลใดๆ ที่ หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ ท่านเป็นผู้นําเสนอ รับรอง และตกลงว่าข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่ท่านเอื้อ อํานวย หรือปิดประกาศ:
 1. จะไม่ และต้องไม่มีข้อมูลที่จะนําไปสู่การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของ บุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่ท่าน หรือบริษัทของท่าน
 2. จะไม่ และต้องไม่เป็นข้อมูลที่ไม่เท็จจริง ไม่แม่นยํา หลอกตา หรือ หลอกลวง
 3. ค. จะไม่ และต้องไม่ล่วงลํ้า หรือละเมิดสิทธิทางปัญญา สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าหรือ กรรมสิทธิ์ใดๆ หรือ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิการเผยแพร่ หรือความเป็นส่วน ตัวของบุคคลที่ 3 ใดๆ
 4. จะไม่ และต้องไม่มีชื่อของผู้อื่น รูปภาพ ภาพ ความคล้ายคลึงกัน หรือรูปร่าง นอกจากท่านจะมีคําอนุญาติจากบุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ ดังกล่าว
 5. จะไม่ และต้องไม่ละเมิดกฎหมาย รัฐบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หรือ กฎข้อบังคับ (รวมไปถึงแต่ไม่จํากัด พวกที่เกี่ยวกับควบคุมการส่ง ออก การปกป้องผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การต่อต้านการ แบ่งแยก หรือโฆษณาที่เป็นเท็จ)
 6. จะไม่ และต้องไม่เป็นการข่มขู่ รังควาน สบประมาท ทําให้เสียชื่อ เสียง มินประมาทหยาบคาย ลามก ผิดประเวณี เป็นที่น่ารังเกียจ ดู หมิ่น อนาจาร เหยียดเชื้อชาติ หรือทําให้เสื่อมเสีย หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นที่น่ารังเกียจ ซึ่งถูกกําหนดโดย SAMT ในการเป็นผู้มี ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว
 7. จะไม่ และต้องไม่สงเสริมการแบ่งแยกโดยขึ้นอยู่บนชาติพันธุ์ เชื้อชาติ เพศ ศาษนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
 8. จะไม่ และต้องไม่ส่งเสริมความประพฤติที่ไม่ปลอดภัย หรือเป็นภัย อันตราย ประกอบด้วยความผิดทางอาญา หรือส่งเสริมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ยาเสพติด ยาสูบ อาวุธปืน หรืออาวุธทุกชนิด
 9. จะไม่ และต้องไม่สื่อสาร หรือเชื่อมโยงกับวาระ หรือข่าวสาร ทางการเมืองใดๆ
 10. จะไม่ และต้องไม่มีไฟล์ที่เสียหาย ไวรัส (Virus) โทรจัน (Trojan) ฮ อร์ส (Horses) เวิร์ม (worms) ระเบิดเวลา (Time Bombs) แคนเซิลบ อตส์ (Cancelbots) หรือกิจวัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่มุ่งหมาย จะทําลาย แทรกแทรงโดยไม่ได้ตั่งใจด้วยการแอบซ่อน หรือยึดระบบ ใด ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนตัว หรือการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ ใดๆ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงแต่ไม่จํากัด กลไกใดๆ ที่ ทําให้เกิดการเกินพิกัด “โฟลดดิง (Flooding)” “สแปมมิง (Spamming)” “เมลบอมบิง (Mail Bombing) หรือ “ครัชชิง (Crashing)” เว็บไซต์นี้ หรือระบบใดๆ หรือพยายามที่จะส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่พึงประสงค์ รวมไปถึงแต่ไม่จํากัด การส่งเสริมการ ตลาด หรือโฆษนาสําหรับสินค้า หรือบริการ
 11. จะไม่ และต้องไม่มีการส่ง “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขยะ (Junk Mail) “จดหมายลูกโซ่” หรือจดหมายที่ไม่พึงประสงค์จํานวนมาก หรือ “สแปมมิง”
 12. จะไม่ และต้องไม่ประกอบไปด้วยการปลอมตัวเป็นบุคคล หรือเอก ลักษณ์ใดๆ หรือเป็นการบิดเบือนความจริงของตัวข้อมูลของท่าน หรือเกี่ยวกับบุคคล หรือเอกลักษณ์ใดๆ
 13. จะไม่ และต้องไม่มีบทความที่จะมีแนวโน้มไปในทางก่อกวน ทําให้รําคาญ ทําให้ขายหน้า สัญญาณเตือน หรือรบกวนผู้อื่น
 14. จะไม่ และต้องไม่มีการโฆษณา หรือการส่งเสริมการขายใดๆ ของ สินค้า หรือบริการใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน SAMT
 15. จะไม่ และต้องไม่มีบทความในภาษาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ทาง SAMT ได้ระบุไว้ (ไทย, อังกฤษ fornow)
การส่งข้อมูล และเนื้อหาดังกล่าวจะเป็นการมอบหมายต่อ SAMT จากสิทธิทั่วโลกต่อไป หัวข้อ ความน่าสนใจ และเจตนาที่ดี ที่อยู่ในข้อมูล และเนื้อหาโดยไม่มีการชําระค่าตอบแทนใดๆ การปิดประกาศบทความต่อ พื้นที่สาธารณะใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ท่านได้อนุญาต และแสดง และประกันว่า ท่านมีสิทธิ์ที่จะอนุญาติโดยอัตโนมัติ ต่อเรา เครื่อข่ายของเรา ใบอนุญาต และผู้สืบทอด เป็นที่เอาคืนไม่ได้ เป็นถาวร ไม่ผู้ขาด ชําระเต็ม ใบอนุญาติที่ จะใช้ทั่วโลก การลอกแบบ การปฏิบัติ การแสดง การถอดแบบ ปรับแปลง แก้ไข และการจายข้อมูล และบทความดังกล่าว และเตรียมงานดัดแปลง ของ หรือการรวมเข้าด้วยกันไปในงานของผู้อื่น ข้อมูล และบทความดัง กล่าว และอนุญาต และใบอนุญาตย่อยของที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ การใช้ เว็บไซต์ และบริการต่างๆ ท่านได้อนุญาตกับทางเรา และตัวแทนของเรา ผู้ สืบทอด และกําหนดต่อภาพถ่าย วีดีโอ และ/หรือ การบันทึกเสียงท่าน และ/ หรือ เสียงของเรา โดยไม่มีข้อจํากัด และการนําไปใช้ภาพถ่าย วีดีโอ และ/ หรือ การถอดเสียงดังกล่าว หรือการบันทึกเสียงสําหรับวัตถุประสงค์เชิง พาณิชย์ รวมไปถึง แต่ไม่จํากัด การส่งเสริมการขาย และการทําการตลาด ของเว็บไซต์ และการบริการนี้ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ของชนิดใดๆ ตามผลลัพธ์ของการใช้ดังกล่าว

 

8. ความปลอดภัยของบัญชี

ถ้าท่านเปิดบันชี หรือเริ่มต้นทําการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในเว็บไซต์นี้ ท่านจําเป็นต้องเสร็จสินขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างครบถ้วนโดยให้ข้อมูล และลงทะเบียนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน การลงทะเบียน ท่านยอมรับว่าข้อมูล ทั้งหมดที่ท่านได้ให้กับทางเราเป็นความจริง และแม่นยํา และท่านจะรักษา และปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันตามความต้องการของทางเราเพื่อให้ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และแม่นยํา ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษา ความลับของบัญชี และรหัสผ่าน และสําหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภาย ใต้บัญชีของท่าน ท่านยินยอมที่จะแจ้งทางเราอย่างในทันทีหากเกิดการใช้ บัญชี หรือรหัสผ่านของท่านโดยที่ท่านไม่ได้อนุญาติ หรือเกิดช่องโหว่ทาง ความปลอดภัย การคงเส้นคงวาโดยการมี และไม่มีข้อจํากัดของขอบเขต ของบทบัญญัติจํากัดความรับผิดชอบในที่อื่นๆ ของข้อตกลงนี้ จะไม่มี เหตุการณ์ใดที่ SAMT จะรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นทาง อ้อมใดๆ พิเศษ หรือที่สืบเนื่องมาที่เป็นผลจากการเปิดเผยบัญชี และ/หรือ รหัสผ่านของท่าน ท่านไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หากไม่มีหลักฐานการอนุญาตอย่างชัดเจนจากเจ้าของบัญชี

 

9. User ID

User @ID เมื่อสร้างแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก และ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ระงับ เปลี่ยนแปลง User @ID หากพบความไม่เหมาะสมใดๆ

 

10. การยุติบัญชี และการปฏิเสธการเข้าถึง

สัญญาฉบับนี้มีผลนอกจาก และไปจนถึงการยุติบัญชีโดย SAMT ถ้าในดุลพินิจของ SAMT แต่เพียงผู้เดียว ท่านล้มเหลวที่จะปัฏิบัติ ตามเงื่อนไขใดๆ หรือบทบัญญัติของสัญญาฉบับนี้ SAMT สามารถยุติบัญชีของท่าน และการเข้าถึง หรือการใช้เว็บไซต์นี้ ในกรณีของ การยุติ หรือปฏิเสธการเข้าถึงโดย SAMT ท่านไม่สามารถมีสิทธิ์ เข้าถึงเว็บไซต์ และการห้ามจะกําหนดขึ้นอยู่กับการให้เกียรติของท่านต่อ เนื้อหาที่ได้คัดลอก หรือดาวน์โหลด และคําปัฏิเสธ และการจํากัดของ ความรับผิดชอบที่ตั้งขึ้นในสัญญาฉบับนี้ จะต้องต่อเนื่องในการบังคับ หากท่านเชื่อว่าผู้ใช้หรือผู้ถือบัญชีท่านอื่นของเว็บไซต์นี้ได้ทําการละเมิดซํ้า กรุณาทําตามขึ้นตอนที่กล่าวไว้ด้านบนเพื่อติดต่อตัวแทนของ SAMT DMCA และให้ข้อมูลที่เพียงพอกับเราเพื่อยืนยันว่าผู้ถือ บัญชี หรือผู้ใช้นั้นๆ ได้ทําการละเมิดซํ้า

 

11. การลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

SAMT มีสิทธิ์ แต่ไม่มีภาระผูกพัน ในการตรวจสอบบทความของ เว็บไซต์ และบริการ รวมไปถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกําหนดการ ปฏิบัติตามในสัญญา และเป็นที่พึงพอใจของกฏหมาย ตามการควบคุม หรืออํานาจตามที่รัฐบาลต้องการ โดยการไม่จํากัดจากที่กล่าวมา SAMT มีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาใดๆ ที่ SAMT พบว่าเป็นการ ละเมิดบทบัญญัติของสัญญาฉบับนี้ หรือถือว่าในทางกลับกันเป็นที่น่า รังเกียจ ซึ่งจะเป็นดุลพินิจของทาง SAMT แต่เพียงผู้เดียว ท่านยอมรับว่า SAMT จะไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ที่จะรับผิด ชอบต่อการกระทําใดๆ ของบัญชีนั้นๆ ในความปรารถนาดี เพื่อลบออก จากเว็บไซต์ หรือระงับการเข้าถึงเนื้อหาที่ตัวบัญชี หรือผู้ใช้ๆ ใดๆ เห็นว่า เป็นการอนาจาร ลามก มีความใคร่ ดูถูก เกลียดชัง รุนแรง ก่อกวน หรืออีก นัยหนึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เนื้อหาดังกล่าวจะถูกป้องกัน อย่างเป็นความลับ

 

12. Link จากบุคคลที่ 3

เว็บไซต์นี้อาจมี Links ถึงเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตอื่นๆ ที่ถูกดูแลโดยบุคคลที่ 3 (“Linked Sites”) SAMT มอบ Linked Sites ให้กับท่านแต่เพียงผู้ เดียวเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และการรวมของ Linked Sites ไม่บ่ง บอกถึงการรับรอบจาก SAMT ของ Linked Sites. ท่านเข้าถึง Linked Sites ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง และการที่เข้าถึง Linked Sites ท่านออกจากเว็บไซต์นี้ Linked Sites ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ SAMT และ SAMT ไม่รับผิดชอบต่อบทความใดๆ ของ Linked Sites ใดๆ

 

13. การดัดแปลงของเว็บไซต์ หรือบริการ

SAMT ขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดๆ ก็ได้ ในการดัดแปลง หรือหยุด ให้บริการ ชั่วคราว หรือตลอดไป ของเว็บไซต์ และ/หรือบริการนี้ (หรือใน ส่วนใดๆ ของสิ่งนี้) โดยอาจมี หรือไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ SAMT แต่เพียงผู้เดียว ท่านยอมรับว่า SAMT จะไม่รับผิด ชอบต่อท่าน หรือบุคคลที่ 3 ใดๆ สําหรับการดัดแปลง ระงับ หรือหยุดการ ใช้งานของเว็บไซต์ และ/หรือ บริการนี้

 

14. เบ็ดเตล็ด

หัวเรื่องในสัญญานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่มีทาง กําหนด จํากัด ตีความ หรืออธิบายขอบเขต หรือขนาดของมาตราดังกล่าว ความล้มเหลวของเราที่กระทําด้วยความเคารพต่อการละเมิดของสัญญานี้ โดยท่าน หรือใครก็ตามจะไม่เพิกถอนสิทธิ์ของเราที่กระทําด้วยความ เคารพต่อการละเมิดอื่นๆ หรือการละเมิดที่คล้ายคลึงกัน สัญญานี้ รวมไป ถึงเอกสารที่ถูกอ้างอิงในที่นี้ จะประกอบด้วยสัญญาทั้งหมด และความ เข้าใจระหว่าง SAMT กับท่านด้วยความเคารพในการใช้เว็บไซต์ นี้ และ/หรือ บริการ และสิ่งแทนใดๆ และทุกๆ สัญญาล่วงหน้า และความ เข้าใจของฝ่ายด้วยความเคารพต่อเรื่องที่กล่าวถึงในที่นี้ สัญญานี้จะผูกมัด กับฝ่ายกฎการทรวงนี้ และผู้สืบทอด และได้รับมอบหมายของพวกเขา หาก บทบัญญัติใดๆ ในสัญญานี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับ ใช้ บัทบัญญัตินั้นๆ จะถือว่าถูกตัดขาดจากสัญญานี้ และบทบัญญัติที่เหลือ ก็จะยังคงอยู่ในกําลังที่เต็มเปรี่ยม และมีผลราวกับว่าไม่มีบทบัญญัติที่ไม่ ถูกต้อง หรือไม่มีผลบังคับอยู่ในส่วนของสัญญานี้

 

15. ข้อร้องเรียน หรือข้อกังวล

ถ้าหากท่านมีข้อร้องเรียน หรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการบริการที่ได้มอบ ให้ภายใต้ข้อตกลง กรุณาติดต่อทางเราที่ “51 พัฒนาการ 14 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 และ 064-947-4241 ของผู้ให้บริการ และเช่นเดียวกัน หากท่านต้องการ report@mysamt.com หน่วยความช่วยเหลือเรื่องข้อ ร้องเรียนของหมวดการบริการผู้บริโภคของแผนกกิจการผู้บริโภคสามารถ ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 064-947-4241

 

โปรดจําไว้ว่าท่านอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมไปถึง รายจ่าย และค่าใช้จ่ายทางกฏหมายต่างๆ) ถ้าท่านเข้าใจผิด หรือบิดเบือน ความจริงจากการกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว การแจ้งเตือนของท่านจะต้องมีข้อมูลตามข้อดังต่อไปนี้
 1. ลายเซนแท้จริง หรือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต ให้เป็นผู้ดําเนินการเป็นตัวแทนของเจ้าลองลิขสิทธิ์ ของสิทธิพิเศษที่ถูก กล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์
 2. การยืนยันลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้เรียกร้องว่าถูกละเมิด หรือถ้า เป็นผลงานลิขสิทธิ์หลายชิ้นที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์ 1 เว็บจะรวมเป็นการแจ้ง เดียว เป็นรายการตัวแทนของผลงานดังกล่าวที่เว็บไซต์นั้นๆ
 3. การยืนยันของเนื้อหาที่ถูกเรียกร้องเรื่องการละเมิด หรือเป็น เนื้อหาของกิจกรรมการละเมิด และที่จะถูกลบออก หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ และข้อมูลอันสมเหตุสมผลเพียงพอที่จะอนุญาตทางการให้บริการเพื่อที่จะ ระบุเนื้อหาดังกล่าว
 4. ข้อมูลอันสมเหตุสมผลเพียงพอที่จะอนุญาตทางการให้บริการที่จะ ติดต่อกับฝ่ายเรียกร้อง เช่นที่อยู่ เบอร์โทรสับ และถ้าเป็นไปได้ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝ่ายเรียกร้องสามารถติดต่อได้
 5. คําแถลงที่ทางฝ่ายเรียกร้องมีความเชื่อว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะ ของการเรียกร้องที่ไม่ถูกอนุญาติโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฏหมาย
 6. คําแถลงที่ข้อมูลในการแจ้งเตือนมีความแม่นยํา และอยู่ภายใต้ บทลงโทษของการเบิกความเท็จ ที่ฝ่ายเรียกร้องมีอํานาจในการดําเนินการ เป็นตัวแทนของเจ้าของสิทธิที่มีนัยว่าถูกละเมิด
หมายเหตุ, อย่างไรก็ตามหากท่านปิดประกาศเนื้อหาใดๆ ที่เว็บไซต์นี้ โดย ส่ง ปิดประกาศ หรือแสดงบทความของท่านบนเว็บไซต์ ท่านได้มอบ ลิขสิทธิ์ที่ไม่จํากัดสิทธิ์ในการใช้งาน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยไม่จํากัด แต่เพียงผู้เดียวแก่ SAMT และผู้ใช้ของ SAMT ทั่วโลก ซึ่งทั้งนี้จะระบุรายละเอียดไว้ในวาระของการใช้ (Terms of Use) บนการได้ รับลายลักษณ์อักษรของการแจ้งเตือนที่มีข้อมูลดังที่กล่าวไว้ด้านบน:
 1. SAMT จะทําการลบ หรือระงับการเข้าถึงเนื้อหาที่มีนัยว่า ถูกละเมิด
 2. SAMT จะใช้ความพยายามอย่างมีเหตุผลเพื่อส่งผ่าน ลายลักษณ์อักษรของการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีนัยว่าทําการละเมิด (“ผู้ใช้”)
 3. SAMT จะรับผิดชอบด้วยกระบวนการโดยฉับพลันเพื่อ แจ้งผู้ใช้ว่าเนื้อหาได้ถูกลบ หรือระงับการเข้าถึงแล้ว
การยื่นเรื่องโต้แย้ง
เพื่อความมีประสิทธิภาย การยื่นเรื่องโต้แย้งต้องถูกเขียนเป็นลายลักษณ์ อักษรและมอบให้กับตัวแทนที่ได้กําหนดไว้ของ SAMT ซึ่งรวมไป ถึงอย่างมากตามข้อดังต่อไปนี้
 1. ลายเซนทางกายภาพ หรืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้
 2. หลักฐานยืนยันของเนื้อหาที่ถูกลบออก หรือถูกระงับการเข้าถึง และที่ตําแหน่งตั้งของเนื้อหาเคยมีอยู่ก่อนที่จะถูกลบ หรือถูกระงับการเข้า ถึง
 3. คําแถลงที่อยู่ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จที่ผู้ใช้มี ความเชื่อว่าเนื้อหาที่ถูกลบออกไป หรือระงับไว้เนื่องมาจากการทําผิด พลาด หรือการไม่ได้ระบุของเนื้อหาที่จะถูกลบออก หรือระงับไว้
 4. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรสับ และหลักฐานของผู้ใช้ ที่ผู้ใช้ยินยอมต่อ อํานาจศาลของศาลรัฐบาลกลางสําหรับเขตอํานาจศาลที่ที่อยู่ได้ระบุไว้ หรือถ้าที่อยู่ของผู้ใช้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย สําหรับเขตอํานาจศาลที่ทาง บริการที่มอบให้สามารถหาได้ และนั่นทําให้ผู้ใช้จะต้องยอมรับบริการของ ขั้นตอนจากบุคคลที่ให้คําแจ้งเตือน หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
บนพื้นฐานของการรับการยื่นเรื่องโต้แย้งต้องมีข้อมูลตามเค้าโครงดังตาม ที่ได้กล่าวไว้ด้านบน
 1. SAMT จะอํานวยในเรื่องของสําเนาของการยื่นเรื่องโต้ แย้งโดยฉับพลัน และแจ้งท่านว่า SAMT จะทดแทนเนื้อหาที่ถูกลบ ออก หรือหยุดการระงับการเข้าถึงเนื้อหาภายใน 10 วันทําการ
 2. SAMT จะทดแทนเนื้อหาที่โดนลบออก และยุติการระงับ การเข้าถึง ไม่น้อยกว่า 10 วันทําการหรือไม่มากกว่า 14 วันทําการขึ้น ตามการได้รับการยื่นเรื่องโต้แย้ง นอกจากว่าตัวแทนของ SAMT ที่ได้ระบุไว้ได้รับการแจ้งเตือนที่ท่านได้ดําเนินการ
แสวงหาคําสั่งศาลเพื่อยับยั้งผู้ใช้จากการพยายามที่จะทํากิจกรรม การละเมิดที่เชื่อมโยงไปถึงเนื้อหา และเว็บไซต์ก่อน

 

Contact

Website mysamt.com / Line: @samt

Email

report@mysamt.com